พลังงาน (energy)
  พลังงานนิวเคลียร

            คำว่า "พลังงาน" ในภาษาอังกฤษได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า " The ability to do work" ส่วนภาษาไทยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความสามารถในการทำงาน "หรือ" ความสามารถที่ทำให้เกิดการทำงาน การทำงาน ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนไหววัตถุ การยกของ การหุงต้ม การให้แสงสว่าง ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของการทำงาน เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารร่างกายจะแปลงอาหารให้เป็นพลังงานเพื่อการทำงาน เมื่อเราเดินหรือวิ่งหรือแม้แต่คิดหรืออ่านหรือเขียนร่างกายเผาพลาญอาหารซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้สามารถทำงาน ในทำนองเดียวกันยานยนต์เครื่องบินเรือและเครื่องจักรก็ล้วนเป็นการแปลงเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งไปเป็นการทำงานเช่นกัน

              พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ำมันปิโตรเลียมไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่อาจจะมีในปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังต้องมีการสั่งน้ำมันเข้าเป็นจำนวนมาก

            พลังงาน คือ อะไร

             พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหวเติบโตหรือทำงานในทางใดทางหนึ่งย่อมมีพลังงานความร้อนเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง เราอาจมองไม่เห็นความร้อนเคลื่อนที่แต่ความร้อนทำให้โมเลกุล เคลื่อนที่เร็วขึ้น พลังงานอาจถูกเก็บไว้ได้ เช่น พลังงานอยู่ในก้อนถ่านหิน ในกล่องไม้ขีดไฟ หรือในผลแอปเปิล พลังงานที่ถูกเก็บไว้สามารถนำมาใช้ได้ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่สามารถถูกทำลายได้ เพียงแต่ถูกเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง พลังงานสามารถถูกใช้ได้แต่จะใช้ให้หมดไปไม่ได้ พลังงานมีหน่วยวัดเป็นจูล( Joules) หรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง

            พลังหรือกำลัง คืออะไร

             พลัง คือ สิ่งต่างๆที่สามารถใช้พลังงานทำงาน คือ อัตราการทำงานหรืออัตราที่พลังงานถูกเปลี่ยนรูปไป เช่น เครื่องยนต์ เครื่องปิ้งขนมปัง หรือกังหันลม ล้วนแต่มีอัตรากำลัง เครื่องยนต์ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล เครื่องปิ้งขนมปังใช้พลังงานไฟฟ้า กังหันลมใช้ลมทำงาน เตาไฟฟ้าขนาดเล็กย่อมมีกำลังน้อยกว่าเตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ เตาขนาดเล็กเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นความร้อนในอัตราต่ำ

              พลังหรือกำลัง คือ อัตราที่พลังงานถูกใช้ อัตรากำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ หรือ กิโลวัตต์ หลอดไฟเป็นตัวเปลี่ยนแปลงพลังงาน เราสามารถวัดกำลังของหลอดไฟได้กังหันลมก็ส่งพลังงาน เราสามารถวัดกำลังของกังหันลมได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การถ่ายโอนพลังงาน
การดูดกลืนความร้อน
สมดุลความร้อน
พลังงานทดแทน
พลังงานอื่นๆ