ระบบทางเดินหายใจของกบ

  

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

สัตว์จำพวกปลา 
การทำงาน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ระบบการทำงาน 
การเจริญเติบโต 
ระบบทางเดินหายใจของกบ 
สัตว์ปีก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก 
แมลง 
การหายใจของแมลง 

 

 ระบบทางเดินหายใจของกบ

ในขณะที่กบยังเป็นตัวอ่อนหรือลูกอ็อด จะอาศัยอยู่ในน้ำจะแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกคล้ายปลา เมื่อลูกอ๊อด เปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย เหงือกจะหายไปแต่จะใช้ผิวหนังกับปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สแทน ลักษณะปอดของกบมีลักษณะเป็นถุงบางๆ 2 ถุงอยู่ภายในช่องลำตัวติดกับช่องปาก กบไม่มีกระดูกซี่โครง และกระบังลม ทำให้ขั้นตอนการหายใจแตกต่างจากคน

ขั้นตอนการหายใจ

1.  ขณะที่รูจมูกเปิดเพื่อให้อากาศเข้านั้น ช่องทางผ่านของอากาศจะปิดลง ผนังด้านล่างจะลดต่ำลง

2. รูจมูก ช่องทางผ่านของอากาศ จะเปิดกว้างผนังทางด้านล่าง ของปากจะยกตัวสูงขึ้น เพื่อไล้อากาศลงสู่ปอด ทำให้ปอดพองขยายออกแก๊สออกซิเจนแพร่เข้าสู้หลอดเลือดที่อยู่รอบๆปอด

3. รูจมูกเปิดออก ผนังด้านล่างของปากยกตัวสูงขึ้นและลดต่ำลงทำให้อากาศเข้าและออกทางช่องปาก

4. กล้ามเนื้อที่ผนังลำตัว ยกตัวทำให้ปริมาตรในช่องตัวลดลง ความดันสูงก็จะดันให้อากาศเข้าที่อยู่ในปอดออกมาทางช่องปาก

ระบบการหมุนเวียนเลือดของกบ   หัวใจของกบมี 3 ห้อง เลือดจะถูกบีบให้ไหลไปยังปอด และเลือดก็จะย้อนกลับมายังหัวใจ อีกครั้งก่อนที่จะถูกบีบไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ดั้งนั้นการหมุนเวียนของเลือดกบจะมีการไหลผ่านหัวใจ 2 ครั้ง ก่อนที่จะถูกบีบไปหล่อเลี้ยงร่างกาย

ลักษณะการเจริญเติบโตของกบ กบจะมีการปฏิสนธิกันภายนอกโดยมีตัวเมียวางไข่แล้วตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปที่ไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิกันขึ้น ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อน ที่เรียกกันว่าลูกอ็อด ในช่วงเวลานี้ลูกอ๊อดจะอาศํญอยู่ในน้ำ มีหางยาว ใช้เหงือกในการหายใจคล้ายปลา เมื่อลูกอ็อดโตขึ้น ขาจะเริ่มงอกออกมาหางที่ยาวก็จะเริ่มหดลง ปอดจะเริ่มพัฒนาขึ้น เมื่อโตเต็มวัยสมบรูณ์หางที่เคยมีหางจะหายไปและจะหายใจด้วยปอด กินแมลงเป็นอาหาร และจะอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 MsChutima  Nuamaihom. All rights reserved.