การสืบพันธ์เเบบไม่อาศัยเพศ

 

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

 

พืชดอก 
ส่วนประกอบของดอก 
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 
การปฏืสนธิ 
การสืบพันธ์เเบบไม่อาศัยเพศ 
พืชไร้ดอก 
ลักยณะของพืชไร้ดอก 
การสืบพันธุ์ไร้ดอก 

 

 

 

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

1.การปักชำ เป็นการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดส่วนของพืชออกจากต้นเดิมมาปัก

ลงในดินหรือทราย  ทีมีความชื้นสมควร  แล้วรดน้ำทุกวัน  จนเกิดรากแตกออกมาปริมาณมากเเละเเข็งแรงจึงนำไปปลูกลงในดิน

2. การตอนกิ่งคือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้

ต้นพืชใหม่ ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่

 

3. การทาบกิ่งคือ การนำต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน โดยส่วนของต้นตอที่นำมา

ทาบกิ่ง จะทำหน้าที่เป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี

4.การติดตาคือ การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้น เดียวกัน โดยการนำแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดี ไปติดบนต้นตอ

  

5. การเสียบยอดการเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต เป็นต้นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา  เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.