ลักยณะของพืชไร้ดอก

   

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

พืชดอก 
ส่วนประกอบของดอก 
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 
การปฏืสนธิ 
การสืบพันธ์เเบบไม่อาศัยเพศ 
พืชไร้ดอก 
ลักยณะของพืชไร้ดอก 
การสืบพันธุ์ไร้ดอก 

 

 ักษณะของพืชไร้ดอก

พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอก

        จัดเป็นพืชชั้นต่ำ

                พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น  มอส  ตะไคร่น้ำ  สาหร่ายบางชนิด

        ไม่มีสีเขียว ได้แก่  เห็ด รา ยีสต์  แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมีลักษณะ

        แตกต่างกันด้วย

ประเภทของพืชไร้ดอก

   พืชไร้ดอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์

2. พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์

พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์ (สารสีเขียว)  เป็นพืชที่สามารถสร้างอาหารได้เอง

        เช่น  เฟิร์น  มอส  ตะไคร่น้ำ  สาหร่าย

พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์  เป็นพืชที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศัย

        อาหารจากสิ่งอื่น เช่น  เห็ด  รา  ยีสต์  แบคทีเรีย

  

 

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา  เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.