อุปราคา (Eclipse)

                เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และโลกรอบดวงอาทิตย์ อุปราคาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ จันทร์ทรุปราคา เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคลื่อนผ่านเข้าไปในเงาของโลก คนบนโลกด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์จึงมองเห็นดวงจันทร์มืดสลัวไป จันทรุปราคายังมีการแบ่งย่อยๆ ตามลักษณะการเกิดได้อีกหลายแบบได้แก่ จันทรุปราคาแบบเงามัว แบบบางส่วน และ แบบเต็มดวง อุปราคาอีกชนิดหนึ่งคือ สุริยปราคา เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ตรงกับดวงอาทิตย์เงาของดวงจันทร์ทอดยาวตกลงบนพื้นโลก เฉพาะคนบนโลกท่อยู่ในเขตของเงาดวงจันทร์เท่านั้นที่เห็นดวงอาทิตย์ถูกบัง การเกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งจึงมีคนเห็นไม่มากนักเพราะเงาของดวงจันทร์ตกลงบนพื้นโลกครอบคลุมพื้นที่แคบๆเท่านั้น สุริยุปราคาแบ่งย่อยตามลักษณะการเกิดได้หลายแบบเช่นกันได้แก่ สุริยุปราคาแบบบางส่วน แบบเต้มดวง และแบบวงเหวน

           

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.