กลุ่มดาวแกะ
Aries

กลุ่มดาวแกะเป็นกลุ่มดาวแรกของกลุ่มดาวจักรราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวปลาคู่และกลุ่มดาววัว มีดาวที่สว่าง 2 ดวงคือ αและ βกลุ่มดาวแกะ เมื่อครั้งสมัยกรีกโบราณ (1,000 ปีก่อนคริสตศักราช) เคยเป็นกลุ่มดาวที่ แนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ตัดกับแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในฤดูใบไม้ผลิ (ราววันที่ 21 มีนาคมของทุกปี) เราเรียกจุดนี้ว่า "The March Equinox" ปัจจุบันจุดนี้ได้เลื่อนไปอยู่กลุ่มดาวปลาคู่แล้ว

α- Aries (Hamal), 2.00, Yellow เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 2.00 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 66 ปีแสง

β- Aries (Sheraton), 2.64, White มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.64 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 60 ปีแสง

γ- Aries, 4.0 มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 148 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.