ระบบหมุนเวียนโลหิต

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

star02_yellow.gif 

ระบบหมุนเวียนเลือด 
หมุนเวียนเลือด 1 
หมุนเวียนเลือด 2 
หมุนเวียนเลือด 3 

 

     ระบบหมุนเวียนของโลหิต
แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

    1. ระบบเปิด  เป็นระบบที่เืลือดไม่ได้ไหลไปตามเส้นเลือดตลอดเวลาแต่จะมีเลือดไหลไปตามช่องว่างในลำตัวที่เรียกว่า เฮโมซีล ( Haemocoel ) พบในสัตว์ในไฟลัม มอลลัสกา ได้แก่ หอย ปลาหมึก และสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา ได้แก่ ปู กุ้ง ตะขาบ และแมลง
    
 2. ระบบปิด  เป็นระบบที่เลือดไหลไปตามเส้นเลือดผ่านหัวใจครบวงจร ระบบนี้มีเส้นเลือดฝอยเชื่อมโยงระหว่างเส้นเลือดที่พาเลือดออกจากหัวใจ กับเส้นเลือดที่พาเลือดเข้าสู่หัวใจ พบในสัตว์ไฟลัม แอนิลิดา เช่น ไสเดือนดิน และสัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา หรือพวกมีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

**เซอร์วิลเลียม ฮาร์วี ( Sir William Harvey ) ชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเลือด และพบว่าเลือดของคนเราไหลไปทางเดียว ไม่มีการไหลสวนทางกัน

 **มาร์เซลโล มัลพิกิ ( Marcello Malpghi ) เป็นผู้พบเส้นเลือดฝอยเป็นคนแรก

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.