ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์ 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

 

                                                               บทที่ 1

                                       ความหลากหลายทางชีวภาพ

                                      ความหลากหลายทางชีวภาพ คืออะไร

                                      ปัจจัยใดมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

                                      สปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นได้เมื่อใด

                                      ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์หรือโทษ

                                     จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร

 img6.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดย
นางสาวจุฑามาศ สมทา นางสาวเอมอร  พุ่มศิริอุดม นางสาวรุ่งรัตน์  จึงเกียรติขจร นางสาววนิดา  อักษรพิมพ์ และนางสาวกุลวดี  แต่งเติมวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.