ระบบนิเวศวิทยา

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

 ปัจจัยใด มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา

โลกแต่ละส่วนมีความแตกต่างของชนิดและจำนวนสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัย ความแตกต่างที่พบจากใต้ท้องทะเล บนพื้นที่ราบจนถึงยอดเขาสูง

 img3.gif

คำถามชวนคิด

สิ่งมีชีวิตในแต่ละระะบบนิเวศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.