การเกิดสปีชีส์ใหม่

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

 

การเกิดสปีชีส์ใหม่

สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเมื่อแบ่งกันอยู่เป็นกลุ่มย่อยๆด้วยสาเหตุจากสภาพภูมิศาสตร์หรือเหตุใดๆก็ตามแล้ว มีผลให้เกิดการผสมพันธุ์เฉพาะภายในกลุ่ม ไม่ผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มซึ่งอาจมีผลมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสืบพันธุ์ การหาอาหารและอื่นๆ กรณีนี้ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในประชากรแต่ละกลุ่มจะเปลี่ยนไปจนกลายเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้น เมื่อกลับมารวมกันอีกครั้งก็ไม่ผสมพันธุ์กัน หรือผสมพันธ์อาจได้ลูกที่เป็นหมัน

ไม่สามารถสืบลูกหลานร่วมกันได้อีก ดังภาพในหน้าถัดไป

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.