คุณค่าทางความหลากหลาย

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

คุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ

              ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประโยชน์

1. ทำให้มนุษย์มีปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

2. เกิดความสมดุลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตความปกติสุข

3. ทำให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้น ทั้งด้านโภชนาการ การแพทย์

4. เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

คำถามชวนคิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีโทษต่อมนุษย์บ้างหรือไม่ อย่างไร

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.