การอนุรักษ์

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. จัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติ  ดดยฟื้นฟูหรือพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้คงความหลากหลายทางชีวภาพไว้มากที่สุด

2. จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกำเนิด เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย ก่อนนำกลับไปสู่ธรรมชาติ เช่น สวนพฤกศาสตร์ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นต้น

3. ส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และใช้ต้นไม้ล้อมรั้วบ้านหรือแปลงเกษตร เพื่อให้มีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.