โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
E-learning for entrance
วิชา ชีววิทยา Biology

ครูที่ปรึกษา
ม. เดชา ขันธจิตต์

__________________

หน้าแรก
สารบัญ
คณะผู้จัดทำ
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนออนไลน์วิชาชีววิทยานี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
Free polls from Pollhost.com



 
14. ระบบย่อยอาหาร


      การย่อยอาหาร
หมายถึง กระบวนการแปรสภาพขนาดโมเลกุลของสารอาหารจากโมเลกุลขนาดใหญ่ จนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้       
การย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิต
-    จุลินทรีย์ ย่อยภายใน FOOD VACUOLE
-    ไฮดรา และพลานาเรีย ย่อยภายใน GASTROVASCULAR CAVITY
-    ไส้เดือนดินมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ประกอบด้วยคอหอย ( PHARYNX ) หลอดอาหาร ( ESOPHAGUS ) กระเพาะพักอาหาร ( CROP ) กึ๋น ( GIZZARD ) และลำไส้
-     สัตว์กินพืช เช่น วัว ควาย แพะ แกะ มีกระเพาะ 4 ส่วน คือ RUMEN ( ผ้าขี้ริ้ว ) และ RETICLUM ( รังผึ้ง ) ซึ่งมีแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสถัดมาคือ OMASUM ( สามสิบกลีบ ) และกระเพาะจริง ( ABOMASUM ) และมีไส้ติ่งขนาดใหญ่ช่วยในการย่อยอาหารได้

ตัวอย่างข้อสอบ
ก.    ไส้เดือนดิน
ข.    แม่เพียง
ค.    จักจั่น
ง.    พลานาเรีย
ตอบ ง.

ระบบย่อยอาหารของคน ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
      ก.    ท่อเดินอาหาร ( ALIMENTARY CANAL ) ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังนี้
1.    ปาก ( MOUTH CAVITY )
2.    หลอดคอหรือคอหอย ( PHARYNX )
3.    หลอดอาหาร ( ESOPHAGUS )
4.    กระเพาะ ( STOMACH )

ข้อควรจำ
      กระเพาะอาหารจะหลั่งกรดเกลือความเข้มข้น 0.2% เพื่อกระตุ้นให้ เอมไซม์เปปซินสามารถทำงานได้

ตัวอย่างข้อสอบ
      ในกระเพาะอาหารมี ph ประมาณ
ก.    10
ข.    6
ค.    4
ง.     2
ตอบ ง.

5.    ลำไส้เล็ก ( SMALL INTESTINE )

ข้อควรจำ
      ผนังลำไส้เล็ก มีโครงสร้างเล็กๆ ยื่นออกมาจากพื้นของลำไส้เล็กคล้ายเส้นขนของพรม เรียกว่า วิลลัส ( VILLUS ) เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอาหารกับผนังลำไส้เล็ก ภายในวิลลัสจะมีกลุ่มเส้นเลือดฝอยอยู่เพื่อการดูดซึมสารอาหารต่างๆ

ตัวอย่างข้อสอบ
      อาหารประเภทใดที่สามารถซึมผ่านเส้นเลือดฝอยใน VILLUS ของลำไส้เล็กได้
ก.    เพฟไทด์
ข.    โมเลกุลของกรดไขมัน
ค.    มอลโทส
ง.     วิตามิน
ตอบ ง.

การย่อยอาหารแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ
1.    การย่อยเชิงกล ( MECHANICAL DIGESTION ) เป็นการทำให้อาหารมีขยาดเล็กลง โดยการบดเคี้ยวของฟัน กึ๋น ( GIZZARD ) และการบีบตัวของทางเดินอาหาร
2.    การย่อยทางเคมี ( CHEMICAL DIGESTION ) เป็นการย่อยโมเลกุลของอาหารโดยอาศัยเอนไซม์การย่อยให้มีขนาดเล็กลง
การย่อยทางเคมีของคน


ข้อควรจำ
      น้ำดีเป็นน้ำที่มีสีเขียวใส สร้างจากตับแล้วส่งมาเก็บที่ถุงน้ำดี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เกลือน้ำดี
( BILE SALT ) รงควัตถุน้ำดี ( BILE PIGMENT ) และ คลอเรสเตอรอล ( CHLORESTEROL ) เกลือน้ำดีจะทำให้ไขมันแตกตัวเป็นก้อนเล็กๆ ( EMULSION ) เพื่อให้ LIPASE สามารถย่อยต่อไปได้

ตัวอย่างข้อสอบ
      คนไข้ตัดถุงน้ำดี ควรงดบริโภคอาหารชนิดใด
ก.    ขนมปัง
ข.    เต้าหู้
ค.    ปลาสำลี
ง.    หมูสามชั้น
ตอบ ง.

      สิ่งที่จะถูกย่อยได้ดีในน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารคน คือ
ก.    เผือก
ข.    เนย
ค.    ปลา
ง.    น้ำผึ้ง
ตอบ ค.

6.    ลำไส้ใหญ่ ( LARGE INTESTINE )
7.    ไส้ตรง ( RECTUM )
8.    ทวารหนัก ( ANUS )

ข้อควรจำ
1.    ลำไส้เล็ก เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร ผ่านวิลลัส เข้าสู่เส้นเลือดฝอย
2.    ลำไส้ใหญ่ไม่มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแต่จะดูดน้ำออกจากกากอาหาร
3.    กระเพาะอาหารสามารถดูดซึมแอลกอฮอล์และยาบางชนิดได้

      ข. อวัยวะช่วยในการย่อยอาหาร ( ACCESSORY ORGANS )
1.    ตับ ( LIVER ) หลั่งน้ำดีช่วยในการย่อยไขมัน
2.    ตับอ่อน ( PANCREAS ) หลั่งน้ำย่อย และ NaHCO3

ข้อควรจำ
1.    น้ำดีที่หลั่งจากตับไม่จัดว่าเป็นน้ำย่อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนสภาพภายหลังจากที่ช่วยให้ไขมันแตกตัว
2.    NaHCO3 ที่หลั่งมาจากตับอ่อนจะทำหน้าที่ช่วยปรับค่า ph ของอาหารที่มาจากกระเพาะให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ที่อยู่ในลำไส้เล็ก ซึ่งจะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นเบส

ตัวอย่างข้อสอบ
      ส่วนใดของลำไส้เล็กที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
ก.    ดูโอดีนัม
ข.    เจจูนัม
ค.    ไอเลียม
ง.    พิลอริก
ตอบ ข.

      โซเดียมไบคาร์บอเนตที่ตับอ่อนส่งไปยังดูโอดีนัม นั้นทำหน้าที่อะไร
ก.    ย่อยอาหารโปรตีน
ข.    ย่อยอาหารไขมัน
ค.    ทำให้ไขมันแตกตัว
ง.    ทำให้ PHในลำไส้เล็กเหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์
ตอบ ง.


จัดทำโดย
นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม  นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ นายกฤษณะ จันทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อาจารย์ที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.