โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
E-learning for entrance
วิชา ชีววิทยา Biology

ครูที่ปรึกษา
ม. เดชา ขันธจิตต์

__________________

หน้าแรก
สารบัญ
คณะผู้จัดทำ
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนออนไลน์วิชาชีววิทยานี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
Free polls from Pollhost.com 
18. การขับถ่ายและการรักษาสมดุลของร่างกาย

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
การสืบพันธุ์ แบ่งออกเป็น
1.   แบบไม่อาศัยเพศ
-     การแบ่งตัวออกเป็นสองส่วน (BINARY FISSION) พบในอะมีบา พารามีเซียม และ แบคทีเรีย
-     การแตกหน่อ (BUDDING) พบในยีสต์ และ ไฮดรา
-     การงอกใหม่ (REGENERATION) พบในพลานาเรีย และ ดาวทะเล
2.   แบบอาศัยเพศ
ก.   การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน
-     พลานาเรียและไส้เดือนดินต้องผสมข้ามตัวเนื่องจากไข่และอสุจิสุกไม่พร้อมกัน
-     ไฮดรา สามารถผสมได้ทั้งภายในตัวเดียวกันและข้ามตัว

ตัวอย่างข้อสอบ
      สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้มีการสืบพันธุ์แบบ TRANSVERSE BINARY FISSION
ก.    ไฮดรา
ข.    ยูกลีนา
ค.    พารามีเซียม
ง.    อะมีบา
ตอบ ค.

ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของไฮดราและไส้เดือนดินค.     การสืบพันธุ์ของคน
       การสืบ