โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
E-learning for entrance
วิชา ชีววิทยา Biology

ครูที่ปรึกษา
ม. เดชา ขันธจิตต์

__________________

หน้าแรก
สารบัญ
คณะผู้จัดทำ
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนออนไลน์วิชาชีววิทยานี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
Free polls from Pollhost.com 

พันธะไอออนิก

พันธะโควาเลนต์
พันธะไฮโดรเจน

DNA


RNA

Lipid
3.สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีิวิต

ธาตุทั้งหลายประกอบด้วยหน่วยขนาดเล็กเรียกว่าอะตอม (ATOM)
ภายในอะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานคือ
-       นิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน
-       อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่เคลื่อนทีวนอยู่รอบๆนิวเคลียส
ตามปกติอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันทุกอะตอมจะมีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากัน

พันธะเคมี(CHEMICAL BOND) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1.     พันธะไอออนิก (IONIC BOND) เช่น พันธะในโมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์(Nacl)
2.     พันธะโควาเลนต์(COVALENT BOND) เช่นพันธะในโมเลกุลองก๊าซออกซิเจน(O2)
3.     พันธะไฮโดรเจน (HYDROGEN BOND) เช่น แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำ (H2O)

 

 

 

 

สารในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

-       สารอินทรีย์ คือ สารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่
-       สารชีวโมเลกุล คือ สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างสลับ ซับซ้อนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก

1.     คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
            น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (MONOSACCHARIDE) มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 3-7 อะตอม ได้แก่ กลีเซอรอลดีไฮด์ (3C) ไรโบส(5C) กลูโคส ฟรุกโทส และกาแลกโทส(6C)
            โอลิโกแซคคาไรด์ (OLIGOSACCHARIDE) ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2-10 โมเลกุลที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่มอลโทส(กลูโคส + กลูโคส) ซูโครส(กลูโคส + ฟรุกโทส)และ แลกโทส(กลูโคส + กาแลกโทส)
            น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (POLYSACCHARIDE) ประกอบด้วยกลูโคส 100-1,000 โมเลกุล มาต่อกันเป็นสาย ได้แก่ แป้ง เซลลูโลส และ ไกลโคเจนเป็นต้น

ข้อสังเกต
        โอลิโกแซคคาไรด์ และน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ จะมีกลูโคส เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ

ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต
1.    เป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์สิ่งมีชีวิต
2.    เปลี่ยนเป็นสารอื่นเพื่อช่วยซ่อมแซมหรือสร้างส่วนต่างๆของเซลล์
3.    เก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจน เพื่อไว้ใช้ในยามร่างกายขาดแคลนพลังงาน

ตัวอย่างข้อสอบ
สารใดบ้างที่เมื่อย่อยเป็นโมเลกุลเดี่ยวแล้ว สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
1.      FRUCTOSE
2.      MALTOSE
3.      SUCROSE
4.      GLYCOGEN

ก.       1,3
ข.       2,3
ค.       2,4
ง.       2,3,4
ตอบ ง.

ไขมัน (LIPID)
        ไขมันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1.     ไขมันธรรมดา (SIMPLE LIPID) เกิดจากกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมตัวกับกรดไขมัน 1,2 หรือ 3 โมเลกุล กรดไขมันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
-               กรดไขมันอิ่มตัว มีพันธะระหว่างคาร์บอนภายในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด พบในน้ำมันสัตว์ และน้ำมันมะพร้าว
-               กรดไขมันไม่อิ่มตัว มีพันธะระหว่างคาร์บอนภายในโมเลกุลเป็นพันธะคู่อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง พบในน้ำมันพืช
2.     ไขมันเชิงประกอบ (COMPOUND LIPID) เป็นไขมันที่มีสารอินทรีย์ ประเภทอื่นเป็นองค์ประกอบ เช่น ฟอสโฟลิปิด ไกลโคลิปิด และ ลิโปโปรตีน เป็นต้น
3.     อนุพันธ์ของไขมัน (DERIVED LIPID) เป็นสารที่มีคุณสมบัติเหมือนไขมัน แต่มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างจากไขมันทั่วไป เช่น คลอเรสเตอรอล มีโครงสร้างพื้นฐานที่เฉพาะตัวเป็นวงแหวน 4 วงต่อกัน

ข้อควรจำ
        กรดไขมันที่จำเป็น (ESSENTIAL FATTY ACID) เป็นกรดไขมันที่ร่างกายขาดไม่ได้ และไม่สามารถสังเคราะห์ได้ เช่น กรดไลโนเลอิก กรดไลโนเลนิก และ กรดอะราชิโดนิก เป็นต้น

ความสำคัญของไขมัน
1.     เป็นสารที่ให้พลังงานสูงที่สุดคือ 9.0 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม
2.     เป็นตัวที่ทำละลายวิตามิน เช่น A,D,E,K

โปรตีน
         โปรตีนประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนเรียงต่อกันเป็นสายยาว ด้วยพันธะเปปไทด์ กรดอะมิโนมีทั้งสิ้น 20 ชนิด แบ่งออกเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นและกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น กรดอะมิโนที่จำเป็น กรดอะมิโนที่ไม่
จำเป็น

** อาร์จีนีน และ ฮีสทิดีน เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ความสำคัญ
1.     เป็นโครงสร้างของเซลล์
2.     ให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ 4.2 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม
3.     ควบคุมการทำงานของร่างกายเช่น ฮอร์โมนอินซูลิน
4.     เป็นภูมิคุ้มกัน

ข้อควรจำ
การทดสอบอาหาร


กรดนิวคลิอิก
        กรดนิวคลิอิกเป็นสารที่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
-             DNA (DEOXYRIBONUCLE ACID)
-            RNA (RIBONUCLEIC ACID)

ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ปฏิกิริยาในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.    ปฏิกิริยาคายพลังงาน (EXERGONIC REACTION)
2.    ปฏิกิริยาดูดพลังงาน (ENDERGONIC REACTION)

ตัวอย่างข้อสอบ
         ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาชนิดใด
ก.      ปฏิกิริยาคายพลังงานหรือเอนเดอร์โกนิก
ข.      ปฏิกิริยาคายพลังงานหรือเอกเซอร์โกนิก
ค.      ปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือเอนเดอร์โกนิก
ง.      ปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือเอกเซอร์โกนิก
ตอบ ค.

เอนไซม์
     เอนไซม์ เป็นสารอินทรีย์ประเภทโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยการลดระดับพลังงานกระตุ้นลง ทำให้เกิดปฏิกิริยาง่ายขึ้น คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเอนไซม์คือ มีความเฉพาะเจาะจง(SPECIFICITY) เอนไซม์จะทำหน้าที่ได้ดีที่อุณภูมิและความเป็น กรด-เบสที่เหมาะสม

ตัวอย่างข้อสอบ
         คุณลักษณะใดของเอนไซม์ที่สำคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก.       เป็นโปรตีน
ข.       ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิจำกัด
ค.       ทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นกลาง
ง.       ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายขึ้น
ตอบ ง.

 

จัดทำโดย
นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม  นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ นายกฤษณะ จันทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อาจารย์ที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.