โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
E-learning for entrance
วิชา ชีววิทยา Biology

ครูที่ปรึกษา
ม. เดชา ขันธจิตต์

__________________

หน้าแรก
สารบัญ
คณะผู้จัดทำ
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนออนไลน์วิชาชีววิทยานี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
Free polls from Pollhost.com 
7. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต


       วิวัฒนาการ(EVOLUTION) หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1.    ลามาร์ค (JEAN BAPTISITE DE LAMARCK)
-      กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (LAW OF USE AND DISUSE) กล่าวว่าอวัยวะใดถูกใช้งานอยู่เสมอจะมีการพัฒนาขึ้นอวัยวะใดไม่ถูกใช้งานก็จะเสื่อมหายไป และลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
-      ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟคอสั้นเหมือนสัตว์อื่นแต่ชอบยืดคอกินใบไม้อยู่เป็นประจำทำให้คอและขายาวขึ้น และ ตกทอดมาถึงลูกถึงหลาน ปัจจุบันยีราฟจึงคอยาว

ลามาร์ค ทฤษฎีที่ใช้ยีราฟเป็นตัวอย่าง
2.    ดาร์วิน (CHARLES DARWIN)
-      ทฤษฎีการคัดเลือก โดยธรรมชาติ (THEORY OF NATURAL SELECTION) กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณ และ มีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้สิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมก็จะตายไป
-      ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟทีทั้งคอสั้นและคอยาว เมื่อมีจำนวนมากๆ เข้าจะขาดแคลนอาหารทำให้ต้องกินใบไม้ที่อยู่บนต้น พวกคอยาวก็สามารถหาอาหารได้ มีชีวิตรอดและมีลูกหลานต่อมา ส่วนพวกคอสั้นเมื่อขาดแคลนอาหารไม่สามารถกินใบไม้ได้ทำให้ล้มตายลงปัจจุบันจึงมีแต่ยีราฟคอยาว

ดาร์วิน
ข้อควรระวัง
-   ทฤษฎีของลามาร์ค จะพิจารณาถึงมีชีวิตแต่ละตัวที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
-   ส่วนทฤษฎีของดาร์วินจะพิจารณาถึงสิ่งชีวิตเป็นกลุ่มของประชากรซึ่งมีลักษณะหลายๆอย่าง

ตัวอย่างข้อสอบ
“ในอนาคต มนุษย์อาจมีสัดส่วนศีรษะโตขึ้น แต่แขนขาลีบเล็กลงเพราะใช้ความคิดมากและเครื่องทุ่นแรงหลายชนิดทำงานแทน” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ก.       การต่อสู้เพื่อยังชีวิตของ WALLACE
ข.       กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ของ LAMARCK
ค.       กฎของการเลือกเฟ้นตามธรรมชาติ DARWIN
ง.       การแปรผันเพื่อดำรงพันธุ์ของ DE VRIES
ตอบ ข.

หลักฐานทางวิวัฒนาการ
1.    หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
-            ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์และเป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่ดีคือซากดึกดำบรรพ์ของม้า
-            ซากดึกดำบรรพ์ของ ARCHAEOPTERYX ทำให้ทราบว่า นก และสัตว์เลื้อยคลานมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
2.    หลักฐานจากการเปรียบเทียบโครงสร้าง
-            HOMOLOGOUS ORGAN เช่น แขนของคนปีกของนก ครีบปลาวาฬ มีโครงสร้างคล้ายกัน
-            ANALOGOUS ORGAN เช่น ปีกผีเสื้อ ปีกของนก ทำหน้าที่ เหมือนกันแต่มีโครงสร้างแตกต่างกัน

ตัวอย่างข้อสอบ
         จากหลักฐานการเปรียบเทียบโครงสร้าง ข้อใดกล่าวถึงอวัยวะซึ่งเป็น HOMOLOGOUS ORGAN
ก.       ปีกค้างคาวกับปีกผีเสื้อ
ข.       ขาของคนกับปีกนก
ค.       ครีบใบพายของปลาวาฬกับแขนคน
ง.       ครีบปลาฉลามกับปีกค้างคาว
ตอบ ค.

3.     หลักฐานจากการเจริญของเอมบริโอ
4.     หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
5.     การแพร่กระจายของพืชและสัตว์
6.     ข้อมูลด้านชีววิทยาเชิงโมเลกุล
        -    สิ่งมีชีวิตที่มีสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกันย่อมมีองค์ประกอบของสารภายในร่างกายเช่น DNA แอนติบอดี และกรดอะมิโนต่างๆ คล้ายคลึงกัน

ข้อควรจำ
     กฎสภาวะสมดุลของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก   
     กล่าวว่า ความถี่สัมพัทธ์ของยีนใดยีนหนึ่งจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ชั่วอายุก็ตาม ถ้าไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
ถ้า p เป็นความถี่ของยีน A และ q เป้นความถี่ของยีน a ในประชากร
แล้วความถี่ของยีน p+q =1
ความถี่ของจีโนไทป์ p2+2pq+ q2 = 1
ความถี่ของอัลลีล A หรือ a = รากที่สองของ ความถี่ของจีโนไทป์ (AA) หรือ (aa)

ตัวอย่างข้อสอบ
ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยยีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยยีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่งพบสีเทา 360 ตัวและสีดำ 640 ตัวถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จำนวนผีเสื้อกลางคืนสีดำที่เป็น HETEROZYGOUS มีเท่าใด
ก.       180 ตัว
ข.       320 ตัว
ค.       360 ตัว
ง.       480 ตัว
ตอบ ง.

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน
1.     มิวเตชันและความแปรผันทางพันธุกรรม
2.     การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
3.     การอพยพ
4.     ขนาดของประชากร
5.     ระบบการผสมพันธุ์

วิวัฒนาการในโลกที่กำลังพัฒนา
-      การวิวัฒนาการร่วมกัน (COEVOLUTION) เช่น กระต่ายกับเชื้อไวรัสเป็นวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด
-      การดื้อยาของเชื้อโรค
-      การดื้อสารฆ่าแมลง

ตัวอย่างข้อสอบ
         ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ
ก.       การอยู่รอดของเหาแม้ว่าจะใช้ DDT
ข.       การต้านยาปฏิชีวนะ ของเชื้อแบคทีเรีย
ค.       ผีเสื้อกลางคืนมีสีดำในเมืองอุตสาหกรรม
ง.       การพัฒนาเพดดีกรีของสุนัขพันธุ์สแปเนียล
ตอบ ง.

สปีชีส์ทางชีววิทยา
-   สปีชีส์(SPECIES) หมายถึง กลุ่มประชากรหรือสิ่งมีชีวิตที่มียีนพลูร่วมกัน โดยที่สมาชิกของประชากรนั้นสามารถถ่ายทอดยีนหรือทำให้เกิดยีนโฟลว์ระหว่างกันและกัน
การเกิดสปีชีส์ใหม่ เกิดได้ 3 วิธี คือ
1.    การแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์
2.    การแยกกัน โดยกลไกการสืบพันธุ์
3.    การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม
วิวัฒนาการของมนุษย์

ข้อควรจำ
1.   มนุษย์จะมีขนาดสมองใหญ่ขึ้นตามลำดับของวิวัฒนาการ
2.   การตัดสินว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนอกจากจะดูจากโครงสร้างของร่างกายแล้วนักวิชาการมักจะพิจารณาจากการรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นใช้และพัฒนาการทางวัฒนธรรม

ตัวอย่างข้อสอบ
         ซากดึกดำบรรพ์ซากใดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจุบัน
ก.       มนุษย์ชวา
ข.       มนุษย์วานร
ค.       วานรมนุษย์
ง.       มนุษย์โครมันยอง
ตอบ ง.


จัดทำโดย
นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม  นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ นายกฤษณะ จันทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อาจารย์ที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.