โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
E-learning for entrance
วิชา ชีววิทยา Biology

ครูที่ปรึกษา
ม. เดชา ขันธจิตต์

__________________

หน้าแรก
สารบัญ
คณะผู้จัดทำ
บทคัดย่อ
ที่มาและความสำคัญ

คุณคิดอย่างไรกับบทเรียนออนไลน์วิชาชีววิทยานี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
Free polls from Pollhost.comบทคัดย่อ
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามีบทบาทในด้านต่างๆ จึงทำให้การเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ E-Learning กำลังเป็นที่นิยม เพราะสะดวกต่อการเรียนรู้ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสื่อการเรียนการสอนมีการตกแต่งให้สวยงาม อ่านง่าย ใช้ง่าย สบายตา ไม่น่าเบื่อ โดยครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ทวิชาชีววิทยาเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ จึงได้ตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ว่า E-Learning for entrance โดยเมื่อทำเสร็จแล้วได้อัพโหลดไว้ที่ members.thai.net/m6141/index.htm ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ได้เข้าเว็บเพจหน้าแรกจะมีการเก็บจำนวนผู้เข้าชมไว้ ผลที่ออกมาก็อยู่ในระดับดี ปานกลาง ไม่ดีมาก แต่เมื่อนำสื่อนี้ไปเทียบกับสื่ออื่นๆที่มีอยู่ก็พบว่าสื่อนี้อยู่ในระดับดีมาก ทั้งที่ทั้งนั้นได้มีการติดตั้งระบบแสดงความเห็นลงในสื่อนี้ด้วยเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพื่อการพัฒนาและแก้ไขในโอกาสต่อไป
 

จัดทำโดย
นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม  นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ นายกฤษณะ จันทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อาจารย์ที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.