ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
  Learn / การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม / หน้า 1                                                                      ( 1 2 3 )
 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ( Electronic   Configuration )

                  จากการศึกษาแบบจำลองอะตอมโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่เรียกว่าสมการคลื่น คำนวณหาค่าพลังงานอิเล็กตรอน    ทำให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียส      โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ  และอยู่ในระดับพลังงานต่างกัน อิเล็กตรอนเหล่านั้นอยู่กันอย่างไร ในแต่ละระดับพลังงานจะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดเท่าใด          

อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตามระดับพลังงาน    พบว่าอะตอมจะมีระดับพลังงานหลัก  7  ระดับ     พลังงานที่พบในปัจจุบัน  คือ  ระดับพลังงาน    n = 1 ,2 3 ,4 ,5 ,6 ,7   หรือ  ระดับพลังงาน   K, L, M, N, O, P, Q   และมีระดับพลังงานย่อยคือ s,  p,  d,  f

จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้สูงสุดในแต่ละระดับพลังงานหลัก  = 2n2

ระดับพลังงานที่  1 มีจำนวนอิเล็กตรอนได้สูงสุด  = 2(1)2  =  2  อิเล็กตรอน
ระดับพลังงานที่  2 มีจำนวนอิเล็กตรอนได้สูงสุด  = 2(2)2  =  8  อิเล็กตรอน
ระดับพลังงานที่  3 มีจำนวนอิเล็กตรอนได้สูงสุด  = 2(3)2  =  18  อิเล็กตรอน

             n = 1  คือระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุด  จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้สูงสุด  2 x 1²= 2
             n = 2  คือระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุด  จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้สูงสุด  2 x 2²= 8

แต่ ถ้าเป็นอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายของอะตอมซึ่งเป็นระดับที่มีพลังงาน สูงที่สุดจะมีได้ไม่เกินอิเล็กตรอนเรียกอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนี้ว่า"เวเลนซ์อิเล็กตรอน" และอิเล็กตรอนวงนอกรอบสุดท้ายคือ  18,32,50

ตัวอย่าง

ธาตุ

จำนวนอิเล็กตรอน

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

เขียนแบบย่อ

H

1

1

-

-

-

-

-

-

1

C

6

2

4

-

-

-

-

-

2,4

Ne

10

2

8

-

-

-

-

-

2,8

Na

11

2

8

1

-

-

-

-

2,8,1

Al

13

2

8

3

-

-

-

-

2,8,3

O

16

2

8

6

-

-

-

 

2,8,6

 **  ตัวที่อยู่นอกสุด เรียกกว่า  เวเลนซ์อิเล็กตรอน   บอกให้รู้ถึงหมู่

     จำนวนชั้นที่จัด  หมายถึง  ระดับพลังงาน   บอกให้รู้ถึงคาบ


 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.