ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Learn / แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด / หน้า 1                                                                ( 1 2 3 )
 

 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

         รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest  Rutherford)  ได้ทำการทดลองร่วมกับฮันส์ไกเกอร์และเออร์เนสต์ มาร์เดน เพื่อศึกษาว่าถ้ายิงอนุภาคแอลฟาที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและอนุภาคที่มีประจุบวกไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ จะได้ผลอย่างไร  

                 อนุภาคแอลฟาเป็นอนุภาคที่ได้จากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  เป็นส่วนนิวเคลียส(แก่นอะตอม ของฮีเลียม   ประกอบด้วยโปรตอน  ตัว  นิวตรอน  ตัว      อนุภาคนี้มีประจุ  +2   และมวลเท่ากับ 

              โดยก่อนการทดลอง รัทเทอร์ฟอร์ดได้ใช้แบบจำลองอะตอมของทอมสันคาดคะเนผลการทดลองคืออะตอมของแผ่นทองคำมีโปรตอนกระจายอยู่ทั่วไป ในอะตอม    ดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใกล้กับโปรตอนของแผ่นทองคำซึ่งมีประจุบวกเหมือนกันจะผลักกัน     การเคลื่อนที่
ของอนุภาคแอลฟาน่าจะเบนไปจากแนวเดิมเป็นส่วนมาก มีส่วนน้อยที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
  แต่ไม่มีอนุภาคแอลฟาสะท้อนกลับมา ดังรูป

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.