ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้าแรก
ผู้จัดทำ / แหล่งข้อมูล
บทเรียน แบบทดสอบ


 


คำนำบทเรียน
         วิชาเคมี คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล โลหะ หรือผลึกคริสตัล ซึ่งรวมตัวขึ้นเป็นสสารทั่วไปเช่นหิน หรือ น้ำมัน เคมีปัจจุบันได้ระบุว่าโครงสร้างของสสารในระดับอะตอมนั้นถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิด
 

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอะตอม ชนิดและจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ


สาระการเรียนรู้
โครงสร้างอะตอม
แบบจำลองอะตอม
อนุภาคมูลฐานของอะตอม
เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป
พลังงานไอออไนเซชัน
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายและเขียนแบบจำลองอะตอม บอองค์ประกอบของอนุภาคมูลฐานของอะตอม 
    
พร้อมทั้งการเขียนและอธิบายความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้
วิเคราะห์และเขียนแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ในอะตอม
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.