อีกขั้นหนึ่งของการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกหนังสือ  มีทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้คุณลองใช้ และศึกษา

   Homepage  » แบบทดสอบ

1.   ถ่านไฟฉาย  ก้อน  มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.5  โวลต์  หมายถึงอะไร ?
      .   แรงดันที่ดันให้อิเล็กตรอน  ตัว  เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ 
            1.5  V
      .   พลังงานไฟฟ้า  1.5  ที่ถ่านไฟฉายจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้า  1  C 

             ซึ่งเคลื่อนที่ในตัวนำ

      .   แรงดันที่ดันให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน  1.5 W
      .   งานที่ประจุไฟฟ้าใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทาน  1.5 W

  เฉลย

2.  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
     .  
กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโลหะจะมีทิศจากศักย์ไฟฟ้าสูงไป
            ยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

      ข
.   
สำหรับเซลล์ไฟฟ้า  ขั้วบวกจะมีศักย์ไฟฟ้าสูง  ขั้วลบจะมี
            ศักย์ไฟฟ้าต่ำ

      ค
.   
แรงเคลื่อนไฟฟ้า หมายถึง พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วย
            ประจุ  ที่แหล่งกำเนิดสามารถจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้า

      ง
.  
เซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมินั้น  แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์
            เมื่อใช้ไปนานๆ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะคงตัว เช่น ถ่านไฟฉาย

เฉลย

3.   ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
      .   กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
      .  
กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ์ต่อวินาที
      .  
กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์
      .  
กระแสไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

เฉลย

4.   ลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีรัศมี  0.7  เซนติเมตร  มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
    
5  แอมแปร์  จะมีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของ
     ลวดนี้กี่ตัวต่อปริมาตร      ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อน
    
7.5 x 10-5 
เมตรต่อวินาที
     ก
.   8.4  x  1025   
ตัวต่อปริมาตร
     ข
.   3.9  x  1026
   ตัวต่อปริมาตร
     ค
.   2.7  x  1027
    ตัวต่อปริมาตร
     ง
.   4.8  x  1028
    ตัวต่อปริมาตร

เฉลย

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.