||คำนำ||

||เศรษฐกิจพอเพียง||

index aboutus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

next >

 

Project นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"เป็นโครงการที่เป็นแนวคิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ูมิพลอดุลยเดชทรงจัด ตั้งเพื่อเป็นแนวคิดให้ราษฎรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พออยู่ พอกินไม่มีหนี้สินและการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ต่างๆ าย ในบ้านเพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเช่น การแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์โดยอัตรา 30:30:30:10ซึ่งเป็นหลักการ สำคัญที่ว่าการใช้พื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

กลุ่มข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Project นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง" และผู้ที่ได้เข้ามาชม Project ของกลุ่มข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

 

จัดทำโดย
เด็กหญิงสูชิตา ธรรมมนูญกุล
เด็กหญิงจริญญา สิริจำลองวงศ์
เด็กหญิงวริยา วิสุทธิ์เสรีวงศ์
เด็กหญิง ัคพร เกียรติจินดารัตน์
เด็กหญิงอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล

index aboutus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

next >


จัดทำโดย
เด็กหญิงสูชิตา ธรรมมนูญกุล เด็กหญิงจริญญา สิริจำลองวงศ์ เด็กหญิงวริยา วิสุทธิ์เสรีวงศ์ เด็กหญิง ัคพร เกียรติจินดารัตน์ เด็กหญิงอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุม าพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.