คนดีของสังคม

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์์คนดีของสังคม
เว็บไซต์ที่จะนำพาทุกท่านไปสู่หนหางแห่งการเป็นคนดีของสังคมค่ะ


ประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จได้โดยนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศจีนประชากรกว่าพันล้านคนกำลังเดินหน้าเต็มที่กับการพัฒนาคน


ประเทศไทยกำลังหันหลังมามองดูตัวเอง แล้วเพิ่งจะเข้าใจว่า การที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จ นำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศโลกที่ 1 หรือประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่อุตสาหกรรมการส่งออก เกษตรกรรมหรือทุกๆอย่างรวมกัน แต่เป็นมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ ที่เรามองข้ามไปมานับศตวรรษ

ทุกวันนี้ผู้นำประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอย่างที่สุด เริ่มจับทางได้ว่า ต่อให้ ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสูงแค่ไหน หรือมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแค่ไหน ถ้าขาดคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพแล้วนั้น ก็คงจะประสบความสำเร็จเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยากเยาวชน จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาคนที่วางไว้ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนโยบาย เพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นบูรณาการทางความคิด และแนวทางในการปฏิบัติอันนำมาซึ่งเด็ก และ เยาวชนไทยที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่เราเป็นคนดี ไม่เพียงทำให้ครอบครัวเรา ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันอีกเป็นล้าน ๆ ครอบครัว ช่วยทำให้สัง คมดี ประเทศ ชาติเจริญรุ่งเรือง มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศระดับสากลต่อไป

ความหมายของ คนดี ไม่ได้หมายความว่า ต้องเรียนเก่ง หาเงินเก่ง หรือต้องประสบความสำ เร็จในทุกๆ เรื่อง สิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เกรงกลัวต่อบาป และมีเมตตาธรรม ซึ่งจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จ ได้ความ หมายของการมีชีวิตอยู่ ควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกต่างๆ เปิดโลกกว้างเพื่อตนเอง และผู้อื่นจะได้อยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข

Home about us พระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง คุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์
คุณค่าของมนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะฝึกตนให้มีศีลมั่นคง หลักในการคบเพื่อนและคุณธรรมแห่งบัณฑิต ใครเป็นคนดีที่ควรคบและใครเป็นคนเลวที่ควรหลบ เพื่อนแท้
เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก เด็กดีมนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้ฉลาดย่อมไม่โกรธผู้ที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้จักให้อภัย วัยรุ่นและสัมพัธภาพในชายและหญิง
ตัวอย่างบทกลอนแสดงความรักของวัยรุ่นในปัจจุบัน คัมภีร์ละกามตัณหาและการผิดประเวณี ค่าตอบแทนน้ำใจ ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ
สังคมปัจจุบันของไทยและแนวโน้มอนาคต วัฒนธรรมตะวันตก ความเป็นคน ความดีกับความชั่ว

 

จัดทำโดย

นางสาวเฉลิมขวัญ ฉัตรทวีอุดม นางสาวประภัสสร พูลเกษม นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง นางสาวเขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.