Home

about us

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

คุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์

คุณค่าของมนุษย์

ทำอย่างไรจึงจะฝึกตนให้มีศีลมั่นคง

หลักในการคบเพื่อนและคุณธรรมแห่งบัณฑิต

ใครเป็นคนดีที่ควรคบและใครเป็นคนเลวที่ควรหลบ

เพื่อนแท้

เพื่อนกินหาง่าย
เพื่อนตายหายาก

เด็กดี
มนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ฉลาดย่อมไม่โกรธ
ผู้ที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้จักให้อภัย

วัยรุ่นและสัมพัธภาพในชายและหญิง

ตัวอย่างบทกลอนแสดงความรักของวัยรุ่นในปัจจุบัน

คัมภีร์ละกามตัณหาและการผิดประเวณี

ค่าตอบแทนน้ำใจ

ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

สังคมปัจจุบันของไทยและแนวโน้มอนาคต

วัฒนธรรมตะวันตก

ความเป็นคน

ความดีกับความชั่ว

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายส่งตรงถึงตัวเด็ก มีผลกระทบต่อเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์

1. มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว

2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมั่นคง มีความเคารพ และภาคภูมิใจในตนเอง

3. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เข้าใจหลักการที่ถูกต้องของศาสนา สาระแก่นแท้ของชีวิต และคุณค่าภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

4. มีความสามารถในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าใจถึงสาระประโยชน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรม

5. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวินัย มีเหตุผล และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

6. เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น

7. รู้จักคิด ไม่งมงาย และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเห็นคุณค่าของพลังงาน และการประหยัดพลังงานทุกประเภท

8. มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม รู้จักสร้างงานและอาชีพอิสระที่มีระบอบ การจัดการที่ดี

9. รับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. รู้จักปรับเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

จัดทำโดย

นางสาวเฉลิมขวัญ ฉัตรทวีอุดม นางสาวประภัสสร พูลเกษม นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง นางสาวเขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.