Home

about us

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

คุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์

คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์

คุณค่าของมนุษย์

ทำอย่างไรจึงจะฝึกตนให้มีศีลมั่นคง

หลักในการคบเพื่อนและคุณธรรมแห่งบัณฑิต

ใครเป็นคนดีที่ควรคบและใครเป็นคนเลวที่ควรหลบ

เพื่อนแท้

เพื่อนกินหาง่าย
เพื่อนตายหายาก

เด็กดี
มนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้ฉลาดย่อมไม่โกรธ
ผู้ที่จะประสบความสำเร็จต้องรู้จักให้อภัย

วัยรุ่นและสัมพัธภาพในชายและหญิง

ตัวอย่างบทกลอนแสดงความรักของวัยรุ่นในปัจจุบัน

คัมภีร์ละกามตัณหาและการผิดประเวณี

ค่าตอบแทนน้ำใจ

ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

สังคมปัจจุบันของไทยและแนวโน้มอนาคต

วัฒนธรรมตะวันตก

ความเป็นคน

ความดีกับความชั่ว

สังคมปัจจุบันของไทยและแนวโน้มอนาคต

การเปิดหูเปิดตาให้กว้าง มีวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุม รู้จักโลก รู้จักตัวเองพร้อมที่จะก้าวไปอย่างมั่นใจ โดยไม่กลัว การเปลี่ยนแปลงของโลกยังคงเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในยุคนี้ นอกจากเหนือจาก ความเป็นไทยทั้งตัวและหัวใจ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ก็ยังคงไว้อยู่ในใจเสมอ

สังคมไทยในอนาคตในแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด :

สำหรับแนวโน้มในอนาคต (10-15 ปีข้างหน้า) ของสังคมไทยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตามทรรศนะ ของปัญญาชน ผู้สัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเห็นว่า สังคมไทย โดยรวมคงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางที่ดีขึ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจะคงเป็นตัวนำไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม และบริการเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยมากขึ้น การผลิตที่ใช้แรงงาน ไร้ฝีมือจะถดถอยลง การศึกษาและสาธารณสุขจะ มีการปรับตัวสนองตอบความต้องการของประชาชน ข้าราชการจะมีคุณภาพสูงขึ้น เพราะสื่อมวลชนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นพฤติกรรมด้านบวก และควบคุมพฤติกรรมด้านลบอย่างเอาจริงเอาจัง และได้ผลต่อส่วนรวมมากขึ้น ทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ระบบเศรษฐกิจโลกจะยังคงพัฒนาตามรูปแบบที่เป็น อยู่ในปัจจุบันต่อไป โดยไม่มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง อย่างเช่น การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 การพังทลายของระบบเศรษฐกิจตลาด

สังคมไทยจะเป็นสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจไทยจะมีบทบาททางการเมือง ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียมากยิ่งขึ้น เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเทคโนโลยี และการจัด การที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในระยะหลัง ๆ ทางด้านประชาชนคุณภาพชีวิตคงจะดีขึ้นกว่าเดิม

สื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการและประชาชนหันหน้า เข้ามาปรึกษาลือและรวมกันคิดเพื่อหาแนวทางพัฒนาประเทศในแนวทางที่เหมาะสมคือ มีการเฉลี่ยผลประโยชน์ ที่เป็นธรรม และรักษาถนอมสภาพแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้น

สถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน จะยังทรงมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างความ สามัคคีในชาติ นำการพัฒนาและประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจขัดแย้งกันให้ลงตัวได้โดยสันติวิธี

 

จัดทำโดย

นางสาวเฉลิมขวัญ ฉัตรทวีอุดม นางสาวประภัสสร พูลเกษม นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง นางสาวเขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.