"""พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่"""

หน้าบ้าน ผู้จัดทำ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10

สวัสดีค่ะ เนื้อหาเว็บนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาทิ เรื่องการทำฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ เป็นต้น
เพื่อการระลึกถึงคุณงามความดีที่พระเจ้าอยู่หัวอยู่หัวของเราได้ทำประโยชน์ให้กับปวงชนมากมายโดยมิได้รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณ าพชีวิตของราษฎรในชนบท อันแสดงถึงน้ำ พระราชหฤทัยที่จะทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรของพระองค์อย่างแท้จริง ทรงอุทิศทั้งกำลังพระวรกาย อุทิศกำลังความคิด และสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อที่จะทำให้ราษฎรได้สามารถดำรงชีวิต สามารถประกอบกิจการงาน ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้พอมีพอกิน
ตามอัต าพของแต่ละคนแต่ละครอบครัว เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ขอขอบพระคุณ
http://www.google.com/
http://www.forest.go.th/forestking/mainmenu.htm
http://www.kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html
http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res04.html
http://ccapp.swu.ac.th/images/d490425_king60year/project.htm
http://thainews.prd.go.th/
http://www.sanook.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com