ประเพณีเข้าพรรษา

  

Homeคณะผู้จัดทำอาหารของตกแต่งท่องเที่ยว ๔ ภาคประเพณีไทย ๔ ภาคการละเล่นไทย
ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน 
ภาคกลาง 
ภาคใต้ 

 

       ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่  พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อ
เทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ
ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้  พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้ง
หลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็น
การกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว   ตามชนบท การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ 3 รอบ  แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน
บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมี
การแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียวในวันนั้นจะมีการร่วมกันทำบุญ   ตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ
์เป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้านนั้น

 
               กิจกรรมต่างๆ  ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
                    ๑.  ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
                    ๒.  ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา
                    ๓.  ตามสถานที่ราชการ  สถานที่ศึกษา และที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย ฉายสไลด์หรือ  บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาฯลฯ  เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

     ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขึ้นและถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ครั้งโบราณกาล   เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเพ็ญเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันกำหนดให้พระภิกษุทุกรูปทั้งที่บวชใหม่และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งกำหนดเป็น 2 ระยะ คือพรรษาแรก หรือ"ปุริมพรรษา"  เริ่มตั้งแต่วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  ไปจนถึงวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 11  และพรรษาหลัง หรือ "ปัจฉิมพรรษา" เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ในปีนั้นให้ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลังเป็นวันเข้าพรรษาในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะทำบุญในตอนเช้า  ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อที่พระภิกษุสงฆ์จะนำไปประกอบพิธีทางพุทธศาสนาในโบสถ์โดยเฉพาะการถวายเทียนซึ่งชาวพุทธถือว่าการทำบุญด้วยเทียน ซึ่งให้ความสว่างแก่สาวกของพระพุทธองค์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมจะทำให้ชีวิตของผู้ถวายรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับแสงสว่างของเปลวเทียน ประเพณีแห่เทียนจึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศชาวพุทธทั้งหลายก็พยายามตกแต่ง หรือแกะสลักเทียนของตนให้งดงาม จนเกิดการประกวด   "เทียนพรรษา" หรือ "ต้นเทียน" กันขึ้น  โดยเทียนที่แกะสลักมักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา หรือ พุทธประวัตินอกจากการประกวดขบวนแห่และริ้วขบวนที่แห่เทียนไปรอบเมือง   ก่อนจะนำไป ถวายเป็นพุทธบูชาตามอุโบสถของวัดวาอารามต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาตลอดระยะเวลา 3 เดือน

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอุษา เอื้อจิตราเจริญ
นางสาวณัฎฐา พลพละวัฒน์
นางสาวมยุรี สวนประเสริฐ
นางสาววรพร แสนจันดี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2006 Usa Aujittracharoen Natta Ponparawat Mayuree Suanprasert Woraporn Sanjandee All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com