โครงการฝนหลวง

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง 
สินค้า OTOP 
สินค้า OTOP (02) 
สินค้า OTOP (03) 
สินค้า OTOP(04) 
สินค้า OTOP (05) 
สินค้า OTOP (06) 
สินค้า OTOP (07) 
สินค้า OTOP (08) 
สินค้า OTOP (09) 
สินค้า OTOP (10) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง(2) 
เศรษฐกิจพอเพียง(3) 
เศรษฐกิจพอเพียง(4) 
เศรษฐกิจพอเพียง(5) 
เศรษฐกิจพอเพียง(6) 
เศรษฐกิจพอเพียง(7) 

 โครงการฝนหลวง

 

              จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัด ต่างๆ เป็นประจำได้ทรงพบเห็นท้องถิ่น หลายๆแห่ง

ประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การทำเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ใน ฤดูเพาะปลูกเกษตรกรจะประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากมากเนื่องจากบางครั้งฝนได้ทิ้งช่วงนาน หรือ ภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดในระยะ

วิกฤติของพืชผล คือ พืชอยู่ในระยะที่กำลังให้ผลผลิตต่ำหรืออาจจะไม่มีผลผลิตให้เลยเป็นต้นดังนั้นภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงใน

แต่ละครั้ง/แต่ละปีจึงสร้างความเดือดร้อน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง

              นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้น้ำนับวันจะทวีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรการขยาย

พื้นที่เกษตรกรรม และ การเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม

              ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรงความอัจฉริยะในพระองค์ท่านดังนั้นในปีพุทธศักราช 2498 จึงได้มีพระราชดำริ

ค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจาก ที่จะได้รับ จากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากรที่มีอยู่ประยุกต์ กับ

ศักยภาพของการเกิดฝนในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมุ่งขจัดปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและทรงมีพระราชหฤทัยเชื่อมั่นว่าวิธีการ

ดังกล่าวนี้จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิดความพร้อม และ ครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของน้ำ คือ

    1.

การพัฒนา ระบบ การ จัดการ ทรัพยากร แหล่งน้ำ ใต้ดิน

    2.

การพัฒนา ระบบ การ จัดการ ทรัพยากร แหล่งน้ำ ผิวดิน

    3.

การพัฒนา