ประวัติผู้แปล
เนื้อเรื่องสามก๊กประวัติประโยชน์เกร็ดความรู้

 

 

 

 

 

ประวัติผู้แต่ง 
ประวัติผู้แปล 

 


 

 

 สามก๊ก

ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ประวัติผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับราชการเป็นหลวงสรวิชิต แล้ว ไปเป็นนายด่านเมืองอุทัยธานี ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เลื่อนเป็น
พระยาพิพัฒน์โกษา และเป็นเจ้าพระยาพระคลังในที่สุด เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นกวียอดเยี่ยมคนหนึ่งของไทย งานที่สำคัญ เช่น สามก๊ก
ราชาธิราชร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี) บทมโหรี เรื่อง กากี ลิลิตเพชรมงกุฎ และอิเหนาคำฉันท์ เป็นต้น
เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ถึงแก่อสัญกรรม พ.ศ. 2348

เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า คัดมาจากหนังสือสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 37 ฉบับราชบัณฑิตยสภาชำระ เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทนิทานที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นหนังสือที่แต่งดียอดเยี่ยมประเภทร้อยแก้ว คู่กับหนังสือราชาธิราช 

   

จัดทำโดย

นางสาวธัชชา ไตรทอง ม.6/3 เลขที่ 4

นางสาวกานต์สินี บุญพัชรนนท์ ม.6/3 เลขที่ 35

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2006 Ms. Tatcha Trithong.Ms. Karnsinee Boonpatcharanon. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com