ระบบAdmissions

 

จัดทำโดยระบบAdmissionsเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™

 

มหา' ลัยมหิดล 
มหา' ลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหา' ลัยรามคำแหง 
ประวัติของม.รังสิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบAdmissions   ประกอบด้วยดังนี้
GPAX (เกรดเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 6 ภาคเรียน) 10 %
2) GPA(เกรดเฉลี่ยจากสาระการเรียนรู้ไม่เกิน 5กลุ่มสาระวิชา) ไม่เกิน 5 กลุ่มสาระวิชา 20 %
3) Ordinary National Educational Test 35 - 70 %
4) Advanced National Educational Test 0- 35 %
O-Net (Ordinary National Educational Test) คือ แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ จะต้องสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ เลข และวิทยาศาสตร์(ซึ่งจะรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ) ลักษณะข้อสอบปรนัย 80 - 90 % และอัตนัย 10 - 20 %
A-NET(Advanced National Educational Test) การสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือวิชาเฉพาะ จะจัดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านภาษา
โดยได้จัดแบ่งเป็น9 กลุ่มคณะ/สาขาวิชา
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
**ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 4%
= ภาษาอังกฤษ 4%
= คณิตศาสตร์ 4%
=วิทยาศาสตร์ 4%
= สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4%
** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ภาษาไทย 7%
=ภาษาอังกฤษ 7%
=คณิตศาสตร์ 7%
=วิทยาศาสตร์ 7%
=สังคมศึกษา 7%
** ผลการสอบ A-NET 35% ประกอบด้วย
= ภาษาอังกฤษ 10%
= คณิตศาสตร์ 10%
= วิทยาศาสตร์ 15%
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= วิทย์ 6%
= คณิต 5%
= ภาษาอังกฤษ 3%
= ภาษาไทย 3%
= สังคมศึกษา 3%,
** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 7%
= ภาษาอังกฤษ 7%
= คณิต 7%
=วิทย์ 7%
=สังคมศึกษา 7%
** ผลการสอบ A-NET 35% ประกอบด้วย
= วิทย์ 20%
= คณิต 10%
= ภาษาอังกฤษ 5%
3..กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
** ใช้ GPAX 10%
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 4%,
=ภาษาอังกฤษ 4%,
= คณิต 4%,
=วิทย์ 4%,
= สังคมศึกษา 4%,
** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 8%
= ภาษาอังกฤษ 8%
= คณิต 8%
=วิทย์ 8%
= สังคมศึกษา 8%
** ผลการสอบ A-NET 30% ประกอบด้วย
= คณิต 10%
= วิทย์ 10%
= ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 10%

4.กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
** ใช้ GPAX 10%,
**GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 2.5%
= สังคมศึกษา 2.5%
=ภาษาอังกฤษ 5%,
= คณิต 5%,
= วิทย์ 5%,
** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 8%
=ภาษาอังกฤษ 8%
=คณิต 8%
=วิทย์ 8%
=สังคมศึกษา 8%
** ผลการสอบA-NET ใช้วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30%
5.กลุ่มสาขาวิชาเกษตร เช่น คณะเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= คณิต 4%
=ภาษาอังกฤษ 4%
=ภาษาไทย 3%
= สังคมศึกษา 3%
=วิทย์ 6%,
** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 8%
=ภาษาอังกฤษ 8%
=คณิต 8%
= วิทย์ 8%
=สังคมศึกษา 8%
** ผลการสอบA-NET 30% ประกอบด้วย
=วิทย์ 20%
=คณิต 10%
6.กลุ่มสาขาบริหารพาณิชยการบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น
6.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 4%,
=ภาษาอังกฤษ 4%,
=คณิต 4%,
= วิทย์ 4%,
=สังคมศึกษา 4%,
** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 7%
=ภาษาอังกฤษ 7%
=คณิต 7%
=วิทย์ 7%
=สังคมศึกษา 7%
** ผลการสอบA-NET 35% ประกอบด้วย
คณิต 20%
= ภาษาอังกฤษ 15%
6.2 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว
** ใช้ GPAX 10%
** GPA จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 5%
= คณิต 5%
= ภาษาอังกฤษ 10%
** ผลการสอบ O-NET 70% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 14%
= ภาษาอังกฤษ 14%
=คณิต 14%
=วิทย์ 14%
= สังคมศึกษา 14%
7.กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอน)
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 4%,
= ภาษาอังกฤษ 4%,
= คณิต 4%,
= วิทย์ 4%
=สังคมศึกษา 4%,
** ผลการสอบO-NET 40%โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 8%
= ภาษาอังกฤษ 8%
=คณิต 8%
=วิทย์ 8%
=สังคมศึกษา 8%
** A-NET 30% โดยจะสอบรวมวิชาเฉพาะวัดแววความเป็นครูในทุกวิชาเอก 10%
ส่วนอีก 20% แต่ละวิชาเอกจะไปกำหนดการสอบวิชาเฉพาะในภายหลัง อาจต้องไปจัดสอบกันเอง
8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่าๆกัน รวม 20% ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
= ภาษาไทย 7%
=ภาษาอังกฤษ 7%
= คณิต 7%
=วิทย์ 7%
= สังคมศึกษา 7%
** ผลการสอบ A-NET 35% โดยแยกการจัดสอบวิชาเฉพาะเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 35% เต็ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มที่สอบปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์
ส่วนอีก 3 กลุ่มเป็นการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ สอบทฤษฎและปฏิบัติด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ สอบทฤษฎีและปฏิบัติด้านการดนตรี สอบทฤษฎีและปฏิบัติด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
9.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น
9.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น
** ใช้ GPAX 10%
** GPA จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 5%
= ภาษาอังกฤษ 5%
= สังคมศึกษา 5%
= ที่เหลืออีก 5% ใช้คณิต หรือวิทย์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือศิลปะ ซึ่งแต่ละคณะ/สาขาวิชาในแต่ละสถาบันจะไปกำหนดกันเอง,
** ผลการสอบ O-NET และ A-NET ยังไม่ได้ข้อสรุป
*หมายเหตุ* เบื้องต้นให้ค่าน้ำหนัก O-NET ระหว่าง 35-70% ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ
ส่วน A-NET กำหนดค่าน้ำหนักเบื้องต้น 0-35% ประกอบด้วย คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ หรือทดสอบความถนัด
9.2 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น
** ใช้ GPAX 10%,
** GPA จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 5%
=ภาษาอังกฤษ 5%
=สังคมศึกษา 5%
=ที่เหลืออีก 5% ใช้คณิต หรือวิทย์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือศิลปะ

** ผลการสอบ O-NET 70% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
=ภาษาไทย 10%
= ภาษาอังกฤษ 10%
=สังคมศึกษา 10%
= คณิต 20%

จัดทำโดย
 น.ส.กนิษฐา แซ่จิว น.ส.วรรณนภา เกตุทอง
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2006 Ms.KanithaSaejiw,Ms.Wannapa Kettong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com