คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

 

จัดทำโดยระบบAdmissionsเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™

 

 

คณะครุศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ต่อ 
คณะครุศาสตร์ 
ประวิติคณะแพทยศาสตร์ จุฬา 
แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์

 ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร (เวชศาสตร์ชุมชน, อาชีวเวชศาสตร์) ปัจจุบันรุ่นที่ ๑๖,๕ ตามลำดับ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ทำการสอนนิสิตแพทย์การวิจัยและให้การบริการ รักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อและอวัยวะ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทส่วนปลายรวมทั้งกระดูกสันหลัง สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีเจริญรัชต์ภาคย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ชั้น 2

ความเป็นมาในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรแพทย์ และพยาบาล ณ ศิริราชพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2489 และทรงมีพระราชปรารภว่า "พระองค์ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการฉลองพระราชปรารภดังกล่าว"รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้อนุมัติงบประมาณสำหรับขยายการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ จำนวนประมาณปีละ 200 คน แต่เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีสถานที่จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ขึ้น และรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทยซึ่งเคยเป็นโรงเรียนการแพทย์ทหารบกมาก่อน มีสถานที่และจำนวนเตียงผู้ป่วยมากพอ เหมาะสมที่จะเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์ได้ จึงมีการติดต่อระหว่างกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กับสภากาชาดไทย และตกลงในหลักการร่วมกันที่จะเปิดคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร (เวชศาสตร์ชุมชน) ปัจจุบันรุ่นที่ ๓ แพทย์ประจำบ้าน (เทียบเท่าปริญญาเอก) ๒ หลักสูตร (เวชศาสตร์ชุมชน, อาชีวเวชศาสตร์) ปัจจุบันรุ่นที่ 6

ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในสามภาควิชาแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งและทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.. 2490 โดยในระยะแรกมีเฉพาะภาควิชาปรีคลินิกทั้งสามภาค คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาพยาธิวิทยา ในปีต่อๆ มาจึงมีการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ ตามมา  ในระยะเริ่มแรกดังกล่าวภาควิชาสรีรวิทยา ประกอบด้วยสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาวิชาชีวเคมี มีอาจารย์ในภาควิชาเพียง 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิพย์  พรรธนะแพทย์  ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุจินต์ พรรธนะแพทย์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ประวุธ คุณะเกษม

     ต่อมาในปี พ.. 2510 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยาและหน่วยงานอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงโอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถานะเป็นแผนกหนึ่งของกองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสังกัดสภากาชาดไทยด้วย

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกสรีรวิทยา ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

การเรียนการสอนชีวเคมีได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนในระยะ
เริ่มต้นรับผิดชอบโดยแผนกวิชาสรีรวิทยา
...ในปี พ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาชีวเคมี ออกจากแผนกวิชาสรีรวิทยา แผนกวิชาชีวเคมีได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นภาควิชาชีวเคมีในปัจจุบัน

 

จัดทำโดย
 น.ส.กนิษฐา แซ่จิว น.ส.วรรณนภา เกตุทอง
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2006 Ms.KanithaSaejiw,Ms.Wannapa Kettong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com