คณะพยาบาลศาสตร์

 

จัดทำโดยระบบAdmissionsเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™

 

 

คณะครุศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ต่อ 
คณะครุศาสตร์ 
ประวิติคณะแพทยศาสตร์ จุฬา 
แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ไ ด้รับการสถาปนาเป็นคณะวิชาในอันดับที่ 16 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ คณะฯได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นภาควิชาพยาบาลศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2510 โดยความร่วมมือระหว่างกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ผลิตครูพยาบาลระดับปริญญาตรี การดำเนินงานในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่ง สหประชาชาติ (UNICEF) ในด้านอุปกรณ์และทุนพัฒนาอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินกิจการโดยยึดมั่นในพันธกิจ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ตลอดมา ได้สืบต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 ซึ่งมีการปรับเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2533 และได้เปิดสอนสาขาวิชาการพยาบาลศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยที่คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงการปฎิบัติตามพันธกิจในการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มุ่งผลิตผู้นำทางการพยาบาล บุกเบิก ค้นคว้า ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการที่มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพประชาชน และเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชาชีพในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล คณะฯจึงได้เปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล เป็นกรณีพิเศษ คือ จัดการเรียนการสอนนอกเวลา ราชการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในภาคต้น ปีการศึกษา 2543 และเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มวิชา คือ การพยาบาลมารดา การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ และการพยาบาลอนามัยชุมชน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2549 และเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2544 สำหรับปีการศึกษา 2546 นี้ คณะฯ ได้ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible learning) โดยมีศูนย์ที่จังหวัดตรัง และมีนโยบายจะเปิดศูนย์จังหวัดน่าน และศรีสะเกษตามมาในปีการศึกษาต่อไปตามแผนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

รัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล และมีความเชื่อว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้าน สุขภาพอนามัยแก่คนทุกวัย ทั้งในลักษณะที่เป็นรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะของสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อธำรงเละส่งเสริมการมีภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดของบุคคล ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ รักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การดูแลนี้พยาบาลต้องใช้ศาสตร์การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและ จริยธรรมที่สอดคล้องกั

บจรรยาวิชาชีพ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะ และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ใฝ่รู้ และมีทักษะในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จะเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มี ความรู้ความสามารถในการบริหารการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพอนามัย สามารถพัฒนางานบริการพยาบาลบนพื้นฐานของศาสตร์การบริหารการพยาบาล ศาสตร์การพยาบาล และบูรณาการ หลักการ สาธารณสุขมูลฐานเข้าในระบบการให้การพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ นอกจากนี้มหาบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ จะมีความสามารถในการทำวิจัยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพได้

สาขาววิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ และการออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งส่งผลให้มีการปฏิรูประบบราชการ และการออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งส่งผลให้การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านแนวคิดของโครงสร้างองค์กร ระบบการเงินและการคลัง และสร้างการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการผลิต การใช้ และการกระจายบุคลากรด้านสุขภาพ มีแนวคิดใหม่ในการบริการสุขภาพ คือเน้นการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริการสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการปรับลดจำนวนผู้ป่วยใน จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพให้เน้นเชิงรุก โดยให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยให้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนและครอบครัว สู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืน
คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การผลิตบุคลากรพยาบาล ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการพยาบาล โดยเฉพาะทางด้านการพยาบาล โดยเฉพาะทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทำการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยทางจิตและให้การบำบัดทางการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งร่วมกับจิตแพทย์ในการให้การบำบัดรักษาทางจิตในลักษณะทีมสหวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติการพยาบาล การให้ความรู้ ให้การปรึกษา และการบริหารจัดการคุณภาพ การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

สาขาวิชาพยาบาลเด็ก

ัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูงที่มีภาวะผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนและมีสมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิกที่เชี่ยวชาญในสาขา
2) เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การทำวิจัย และการใช้ผลการวิจัย เพื่อควบคุมคุณภาพการพยาบาลและบริการสุขภาพ
หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 31 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่

ัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนและมีสมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิกที่เชี่ยวชาญในสาขา
2) เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การทำวิจัย และการใช้ผลการวิจัย เพื่อควบคุมคุณภาพการพยาบาลและบริการสุขภาพ

ลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 31 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

สาขาวิชาพยาบาลผู้สูงอายุ

ัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีภาวะผู้นำมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนและมีสมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิกที่เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การทำวิจัย และการใช้ผลการวิจัย เพื่อควบคุมคุณภาพการพยาบาลและบริการสุขภาพ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 31 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

จัดทำโดย
 น.ส.กนิษฐา แซ่จิว น.ส.วรรณนภา เกตุทอง
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2006 Ms.KanithaSaejiw,Ms.Wannapa Kettong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com