แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จัดทำโดยระบบAdmissionsเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™

 

คณะครุศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ต่อ 
คณะครุศาสตร์ 
ประวิติคณะแพทยศาสตร์ จุฬา 
แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

อาคารบริการ อาคารการศึกษา อาคารสนับสนุน
1ตึกอำนวยการ 19เจริญ-สมศรี เจริญรัชภาคย์ 37กสิกรไทย 53อานันทมหิดล 67บริพัตร
2จักรพงษ์ 20จงกลนี วัฒนวงศ์ 38ระเบียบ คุณะเกษม 54อปร 68นิลุบลกุลแพทย์
3มงกุฎ-เพชรรัตน 21อาทร 39วชิรญาณวงศ์ 55หอสมุด 69อำนวยนรธรรม
4เวชภัณฑ์-เภสัชกรรม 22ปัญจมราชินี 40วชิรุณหิศ 56กายวิภาคศาสตร์ 70สุธาทิพย์
5ธนาคารกรุงเทพ 23ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช 41พันธุ์ทิพย์-บริพัตร 57นิติเวช 71สุทธาสา
6 จุมภฎพงษ์บริพัตร 24อลิสะเบธ-จักรพงษ์ 42สิรินธร 58พยาธิวิทยา 72กองอาสากาชาด
7หลิ่ม ซี ลั่น 25เตชะไพบูลย์ 43โปษยจินดา 59สรีรวิทยา 73ยานยนต์บรรเทาทุกข์
8วชิราวุธ 26นวมินทราชินี 44จุลจักรพงษ์ 60ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 74ธนาคารไทยพาณิชย์
9จิรประวัติ-สันติวัน 27คัคณางค์ 45จุฬาภรณ์ 61ตึกอบรมวิชาการ  
10พานิชภักดี 28สูติกรรม 46สิริภาจุฑาภรณ์ 62สโมสรนิสิต  
11อายุรศาสตร์ 29หรั่ง กันตารัติ 47ภปร 63หอพักแพทย์ประจำบ้าน  
12วชิรญาณ สามัคคีพยาบาร 30วชิราลงกรณ์ 48สุกรี-สุภา โพธิรัตนังกูร 64หอพักนิสิตแพทย์  
13เวชระเบียนและสถิติ 31จิรกิติ 49สก 65สนามเทนนิส  
14เหลืองอมรเลิศ 32หน่วยช่างร.พ. 50โรงซักฟอก 66หน่วยช่างคณะแพทย์  
15อับดุลราฮิม 33ไนติงเกล 51หน่วยยานยนต์    
16นราธิปพงษ์ประพันธ์-สุพิณ 34สัมภาระ 52หอพักกุลพิพัฒน์    
17สวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์ 35อภันตรีปชา      
18โปษยานนท์ 36ประสิทธิ์-ตุ๊ พร้อมพันธุ์      

 

 

จัดทำโดย
 น.ส.กนิษฐา แซ่จิว น.ส.วรรณนภา เกตุทอง
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2006 Ms.KanithaSaejiw,Ms.Wannapa Kettong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com