คณะครุศาสตร์

 

จัดทำโดยระบบAdmissionsเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธกเธซเธฒเธฅเธฑเธขเน€เธญเธเธŠเธ™

 

 

คณะครุศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ต่อ 
คณะครุศาสตร์ 
ประวิติคณะแพทยศาสตร์ จุฬา 
แผนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2500 คณะครุศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอมาในปี พ.ศ. 2522 "แผนกวิชา" ได้เปลี่ยนเป็น"ภาควิชา" ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 11 ภาควิชา 1 สาขาวิชา และศูนย์ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาควิชาสารัตถศึกษา
2. ภาควิชาวิจัยการศึกษา
3. ภาควิชาประถมศึกษา
4. ภาควิชามัธยมศึกษา
5. ภาควิชาบริหารศึกษา
6. ภาควิชาพลศึกษา
7. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
8. ภาควิชาศิลปศึกษา
9. ภาควิชาอุดมศึกษา
10. ภาควิชาดนตรีศึกษา
11. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศูนย์ ต่าง ๆ 6 ศูนย์
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121ตอนที่ 71 งว ันที่ 2 กันยายน 2547 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ เป็น 4 ภาควิชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
3. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
4. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
5. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ศูนย์ ต่าง ๆ 6 ศูนย์
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

 ณิธาน
        การปฏิบัติพันธกิจของคณะครุศาสตร์ มีปณิธาน และจุดมุ่งหมาย ดังนี้
คณะครุศาสตร์จะธำรงรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและส่งเสริมให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งบุกเบิกแสวงหาความรู้ และความคิดใหม่ทางการศึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางครุศาสตร์และวิชาชีพครูและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จุดมุ่งหมาย
         จุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทางครุศาสตร์ คือ การพัฒนาให้บัณฑิตสมบูรณ์ด้วย “ความเรืองปัญญาและคุณธรรม” กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสรรพวิทยาการที่จะอำนวย ประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์สาขาที่จะถ่ายทอดและวิจัยมีความสามารถใช้ภาษา และสัญลักษณ์เป็นสื่อแสดงความรู้และความคิดมีความสามารถแปลความคิดออกเป็นการกระทำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักรับผิดชอบ ไตร่ตรองด้วยหลักการอย่างมีเหตุผลก่อนการตัดสินใจมีรสนิยมและบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจศรัทธาต่อวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิสัยทัศน์
        คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรแห่งปัญญา (Intelligence Organization) เน้นการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในศาสตร์การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นนานาชาติ มีบทบาทสูงในการพัฒนาวิชาชีพ ช่วยชี้นำสังคมด้วยพื้นฐานทางวิชาการและคุณธรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
        1. มีการส่งเสริมองค์ความรู้และผลงานวิชาการที่ก้าวหน้าและทันสมัย
        2. มีการพัฒนากระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
        3. มีการเชื่อมโยงคณะกับสังคมและนานาชาติ
        4. มีการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม
        5. มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
        6. มีระบบประกันคุณภาพ

นโยบายการดำเนินงาน
นโยบายการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2544 - 2547
        1.ผลิตบัณฑิตยุคใหม่และนักเรียนสาธิตให้มีคุณภาพสูงโดยมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นำและมีคุณธรรม
        2. พัฒนาคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ (Creative and Productive Organization)
        3. มีบทบาทสูงในการปฏิรูปการศึกษาด้วยการประเมิน เสนอแนะชี้นำทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
        4. จัดระบบและดำเนินการให้คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Faculty) อย่างเป็นระบบ
        5. ส่งเสริมให้คณะครุศาสตร์มีความเป็นนานาชาติและมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียน
        6. พัฒนาการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

จัดทำโดย
 น.ส.กนิษฐา แซ่จิว น.ส.วรรณนภา เกตุทอง
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2006 Ms.KanithaSaejiw,Ms.Wannapa Kettong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com