สภาพสังคมของอียิปต์

Homeผู้จัดทำเมโสโปเตเมียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน

 

สภาพสังคมของอียิปต์ 
ผลงานด้านต่างๆของอียิปต์ 

 การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์อิยิปต์นั้นเพื่อความเข้าใจง่าย นิยมแบ่งเป็น 3 ยุค คือ

(1). สมัยอาณาจักรเดิม (The Old Kingdom)  ระยะเวลาประมาณ              2800-2300 B.C.

(2). สมัยอาณาจักรกลาง (The Middle Kingdom) ระยะเวลาประมาณ      2100-1788 B.C.

(3). สมัยจักรวรรดิ (The Empire Age)  ระยะเวลาประมาณ                        1580-1090  B.C.

อารยธรรมที่อิยิปต์โบราณริเริ่ม

1.ระบบการปกครองอย่างมีแบบแผน  ตอนต้นๆ (สมัยราชอาณาจักรต้นและอาณาจักรกลาง) อิยิปต์ปกครองด้วยระบบเจ้าผู้ปกครองนคร
ฟาโรห์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์และประมุขทางศาสนาด้วย ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นและขยายตัวกว้างออกไป พระมีอำนาจมากขึ้น ศาสนาจึงแยกตัวออกไป
เป็นหน้าที่ของพระ การปกครองภายใน (ส่วนกลาง) ฟาโรห์ทรงเป็นหัวหน้ารัฐบาลกุมอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และตุลาการ

พลเมืองอิยิปต์โบราณมีหลายชนชั้น แต่ไม่มีการแบ่งวรรณะตายตัว (อย่างอินเดีย) ชนชั้น

ดังกล่าวได้แก่ พระ นักรบ เสมียน ช่าง กรรมกร ชาวนา และพวกทาส สตรีอียิปต์ได้รับการยกย่องและมีสิทธิมาก มีการทำทะเบียนสำมะโนครัวใหม่เพื่อประโยชน์
ในการเรียกเก็บภาษีทุกๆ 3 ปี และมีการออกกฎหมายใช้บังคับเหมือนกันทั่วประเทศ

2.วิศวกรรม เป็นชาติแรกที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรง เช่น เลื่อน ลูกรอก และคันกว้าน สำหรับเคลื่อนที่และยกของหนัก มีความเจริญทางด้านวิศวกรรมและชลประทานมาก
เป็นชาติแรกที่ริเริ่มการทดน้ำด้วยวิธีสร้างเขื่อนด้วยคันดิน ขุดทะเลสาบและคูคลองระบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการคมนาคม สำหรับการชลประทานนั้นมีการตรวจสอบ
ระดับน้ำทุกปีเพื่อประโยชน์สำหรับการทดน้ำในปีต่อไป

3.การทำปฏิทิน ตอนแรกใช้ดวงจันทร์เป็นหลัก (จันทรคติ) ปีหนึ่งมี 360 วัน ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ระบบสุริยคติ ปีหนึ่งมี 365 วัน แบ่งปีออกเป็น 12 เดือนๆ
หนึ่งมี 30 วัน เศษ 5 วัน ที่เหลือนำไปเพิ่มไว้ที่เดือนสุดท้ายของปีโดยจัดเป็นวันฉลองพืชผลสมัยราชวงศ์ทอเลมีได้มีการเพิ่มวันที่ขาดหายไป 1 วัน
ทุกๆ 4 ปี (อธิกมาส)

                ฤดูกาลปีหนึ่งแบ่งเป็น 3 ฤดูคือฤดูน้ำหลาก ฤดูไถหว่านและฤดูเก็บเกี่ยว การเรียกชื่อปี ตอนแรกตั้งชื่อปีตามเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิด เช่น
ปีน้ำมาก ปีไฟไหม้ใหญ่ และปีโรคป่วง ตอนหลังเปลี่ยนนมาใช้นับปีครองราชย์ของฟาโรห์แทน

จัดทำโดย
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Treejuta Apiwatcharamard. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com