พระสังฆราช

 

Homeal3out-Meกรุงเทพมหานครนครปฐมอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรี

 

วัดไตรมิตรวิทยาราม 
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

 

 

 

 

 ประวัติพระสังฆราช
องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ ป.ธ. ๙) วัดบวรนิเวศวิหาร

 

ประวัติ

ทรงดำรงตำแหน่ง

๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน

พระนามเดิม

เจริญ

พระฉายา

สุวฑฺฒโน

นามสกุล

คชวัตร

พระชนก

น้อย

พระชนนี

กิมน้อย

ประสูติ

วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงสอบได้ น.ธ. เอก พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงสอบได้ ป.ธ. ๙

ทรงอุปสมบท

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๗๖ ณ วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา พอออกพรรษาแล้วได้ทรงทำทัฬหีกรรม(ญัตติซ้ำ) เป็นธรรมยุต ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงษ์ ป.ธ. ๗) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธี (จู อิสฺสรญาโณ ทีปรักษพันธุ์ ป.ธ. ๗) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ทรงบรรพชา

พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี

ดำรงตำแหน่ง

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระโศภนคณาภรณ์
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้น ราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง ที่พระสาสนโสภณ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระญาณสังวร

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอรุณรุ่ง เพ็ชรวัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms. Arunrung Petchwattana. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com