ภาษาและวัฒนธรรม

 

 

วัฒนธรรม 
โทรศัพท์ 
อาหาร 
บริการ 
สัญลักษณ์ของประเทศ 

 

 ภาษาและวัฒนธรรม

          ชาวนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดพูดและใช้ภาษาอังกฤษ  อย่างไรก็ตาม ประชาชนกำลังสนใจพูดภาษาเมารีมากขึ้น  ซึ่งภาษาเมารีนี้จัดเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่งของนิวซีแลนด์ด้วย  การใช้ศัพท์สับเปลี่ยนกันระหว่างสองภาษานี้ ก่อให้เกิดลักษณะคำ สำเนียง พิเศษขึ้นเป็นภาษษอังกฤษนิวซีแลนด์  มีการใช้คำเมารีในบทสนทนาประจำวัน  เช่น คำว่า พาเกฮา แปลว่า ไม่ใช่พวกเผ่าเมารี  และ เคียโอร่า  ซึ่งเป็นคำทักทายแทนคำว่า Hello นอกจากชื่อเมืองใหญ่ๆ แล้ว ชื่อสถานที่ต่างๆ ทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้ มักจะเป็นภาษาเมารี  สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานานของชนเผ่าเมารี  และความเป็นประชาชนแห่งดินแดน หรือ แทงกาท้าพีนัว

          ชาวนิวซีแลนดส่วนใหญ่มีมาตราฐานการครองชีพที่ดี  เกือบทุกครัวเรือนมีโทรทัศน์  วิทยุ  โทรศัพท์  และชาวนิวซีแลนด์นิยมใช้จ่ายเงินทอง  และเวลา กับการซื้อขายปรับปรุงบ้าน หรือบำรุงบ้าน

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c ) 2006  Ms. Amornrat  Singsuthisotorn .  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com