มาตรฐานการศึกษา

 

 

 

การกำหนดนโบาย 
การตรวจสอบคุณภาพ 
บทเรียน 
โดยสรุป 

 

 มาตราฐานการศึกษา

       ความจริงประเทศนิวซีแลนด์ได้เริ่มเรื่องนี้ก่อนประเทศอังกฤษ คือเริ่มในปี ค.ศ. 1989 ( อังกฤษเริ่มปี 1992 ) อันเนื่องจากการ " ปฏิวัติการศึกษา " ของนิวซีแลนด์ ที่ใช้คำว่าปฏิวัติก็เพราะการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์แต่ก่อนนี้คล้าย ๆ กับประเทศไทยในปัจจุบัน  คือมีหน่วยงานบริหารส่วนกลางอยู่ที่กระทรวง มีหน่วยงานในภูมิภาคหรือจังหวัดและโรงเรียน  ซึ่งเป็นระบบการบริหารแบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ( Centralization ) ที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  การใช้งบประมาณจำนวนมากไป  เพื่อการบริหารในส่วนกลางไม่ใช่เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไม่มีอิสระในการบริหาร ประชาชนในท้องถิ่นขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา เป็นต้น  ในปี ค.ศ. 1988  ประเทศนิวซีแลนด์ได้ประกาศยกเลิกการบริหารการศึกษาโดยส่วนกลาง มอบอำนาจในการบริหารโรงเรียนพร้อมกับจัดสรรเงินอุดหนุนตรงไปให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ( Board of Trustees ) ซึ่งเท่ากับเป็นการกรกะจายอำนาจจากกระทรวงศึกษาธิการไปสู่โรงเรียนโดยตรง การปฏิวัติการศึกษาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านนโยบาย การบริหาร หลักสูตร การเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล ดังนี้คือ

1. การกำหนดนโยบาย

          รัฐบาลกำหนดนโยบายทางการศึกษา ซึ่งเรียกว่า แนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ( National Education Guidelines )ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นกรอบหลักสูตรแห่งชาติ ( National Education Framework ) แล้วส่งให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติในการจัดการศึกษาต่อไป

แนวทางแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1989 มีเนื้อหาสาระดังนี้

 1.1 นักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่ได้มาตราฐานสูงสุด

 1.2 ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา

 1.3 ทุกคนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อความสามารถในการแข่งขันกับสังคมโลก

 1.4 เด้กทุคนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ตั้งแต่พื้นฐานในครอบครัว

 1.5 ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่กว้างขวาง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

 1.6 มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน

 1.7 เด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องได้รับการดูแล และสนับสนุนที่เหมาะสม

 1.8 ต้องมีแหล่งวิชาการ และการเตรียมการที่ดี

 1.9 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชนเผ่าเมารี

 2.10 มีความนับถือชาติ เผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์

จัดทำโดย
นางสาวอมรรัตน์ สิงห์สุทธิโสทร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c ) 2006  Ms. Amornrat  Singsuthisotorn .  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com