สมัยที่ี 5

 

 

[Home]

 

 

 

ประวัติ 
สมัยที่ 1 
สมัยที่ 2 
สมัยที่ 3 
สมัยที่ 4 
สมัยที่ี 5 
สมัยที่ 6 
สมัยที่ 7 
สมัยที่ 8 

 

สมัยที่ 5

จอมพล  แปลก  พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว

ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๔ คณะบริหารประเทศชั่วคราว  เป็นผู้ลงนามในประกาศ มีคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  

๒. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๓. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

๔. นายวรการบัญชา  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

๕. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ  

๖. พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

๗. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

๘. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

๙. พลเอก มังกร พรหมโยธี  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

๑๑. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

๑๒. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

๑๓. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี  เป็นรัฐมนตรี  

๑๔. พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน)  เป็นรัฐมนตรี  

๑๕. นายเลื่อน พงษ์โสภณ  เป็นรัฐมนตรี  

๑๖. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)  เป็นรัฐมนตรี  

 

ประกาศเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๔๙๔

 

        คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร

        คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

๑. พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒ  (พิศาล  สุนาวิน) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

    เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๔๙๕

 

        หมายเหตุ  คณะรัฐมนตรีชั่วคราวได้แจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ดำเนินการจัดตั้ง

นายกรัฐมนตรีต่อไป และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งจอมพล แปลก  พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

บริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๔๙๔

 

 

จัดทำโดย

นางสาว พรชนก ถวายเงิน นางสาวศรัญญา สิทธิดำรง  และ นางสาว วาสนา บินมารเฮม

โรงเรียนสตรีศรีสุริโทัย กรุงเทพมหานคร

copyright(c)2006 Miss.Pornchanok Thawoigroen and Miss. Suranya Sittidumrong . All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com