เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้

 

       

 

 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ [Woodwind Instruments]

 คลาริเนต [Clarinet]    แซกโซโฟน [Saxophone]

โอโบ [Oboe]    บาซูน [Bassoon]

พิคโคโล [Piccolo]    รีคอร์ดเดอร์ [Recorder]

                                                                        3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

 

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com