-- อุทยานแห่งชาติปางสีดา --

    

-- สระแก้ว-สระขวัญ-- 
-- อุทยานแห่งชาติปางสีดา -- 
-- อุทยานแห่งชาติตาพระยา -- 
-- จังหวัดสระแก้ว -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสระแก้ว  

  '' ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรม
โบราณย่านการค้าไทย-เขมร ''

 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

    อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลกๆ มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่

 

   

ประวัติความเป็นมา

    บริเวณน้ำตกปางสีดา อยู่ในใครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจัดตั้งป่าในบริเวณนี้ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักทัศนาจร อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธารและสภาพป่าธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ชื่อว่า " วนอุทยานปางสีดา " ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นการดำเนินการตามนัยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี มีนายเดชา พงษ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ 3 ทำหน้าที่หัวหน้าฯ ซึ่งต่อมาได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบที่มีแนวเขตติดต่อกัน ปรากฎว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกน้ำโตน น้ำตกผาน้อย และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในภาคตะวันออก สมควรดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกปางสีดา ที่ กส 07008(ปด)/22 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนส่วนรวม ทั้งเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 ที่ให้พิจารณาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้เป็นการเพียงพอ ต่อมาจึงได้โอนความรับผิดชอบมาให้กองอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

 

    กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เห็นควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำตกปางสีดาเป็นอุทยานแห่งชาติ เคยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโดน และป่าท่ากะบาน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกป่าฆ้อง ตำบลท่าแยก ตำบลโคกป่าฆ้อง อำเภอเมือง และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย

 

สถานที่น่าสนใจ 

    

น้ำตกปางสีดา

    น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

 

น้ำตกหน้าผาใหญ่

    น้ำตกหน้าผาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 2.4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางขึ้นสู่หน้าผาใหญ่ร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ อยู่ในลำธารสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 20 เมตร ความรุนแรงของสายน้ำ ทำให้เกิดเสียงดังก้องและละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณของสองข้างลำธาร

 

น้ำตกท่ากระบาก

    น้ำตกท่ากระบาก อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ห่างจากที่ทำการ 5 กิโลเมตร

 

น้ำตกแดงมะค่าและน้ำตกสวนมั่นสวนทอง

    น้ำตกแดงมะค่าและน้ำตกสวนมั่นสวนทอง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางยังไม่สะดวก ต้องค้างแรมในป่าทึบ

ภูเขาเจดีย์

     ภูเขาเจดีย์ ลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้า สูง 4 เมตร มีเส้นรอบวงประมาณ 25 เมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 40 กิโลเมตร

    

สภาพภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินใหญ่น้อยไม่สูงนัก เรียงรายสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นที่ราบ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น มีน้ำตกอยู่หลายแห่ง รวมทั้งหน้าผาที่สูงชัน เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น ห้วยชมพู ห้ยสวนน้ำหอม ห้วยสาริกา ห้วยวังมืด ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรทางภาคตะวันออกของไทย เช่น แม่น้ำบางปะกง  

 

สภาพภูมิอากาศ

   เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและอยู่ในเขตลมมรสุม ฝนจึงตกตามฤดูกาล อากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป

    ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

    ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน

    ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 8 - 15 องศาเซลเซียส  

  

พรรณไม้

    ประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และ ป่าเต็งรัง

    พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชัน ซึ่งมีขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่า

    ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอส ตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ  

  

สัตว์ป่า

    ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และลักษณะภูมิประเทศ ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก รวมทั้งนกไม่ต่ำกว่า 200 ชนิด อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม เสือป่า หมีขอ หนูหริ่ง เสือโคร่ง หมีควาย นอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ำจืด ซึ่งเป็นสัตว์หายาก อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย

    นก ( Avian Fauna ) เช่น นกกวัก นกกะปูด นกแก๊ก นกกก นกขุนทอง นกเขา เป็นต้น  

  

สถานที่พักแรม

    อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีเต็นท์และสถานที่สำหรับกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว มีบ้านพัก 2 หลัง ดังนี้

ชื่อบ้านพัก

ห้องพัก/ห้องน้ำ

จำนวนคน

บาท/คืน/หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

1 บ้านทับสีดา

3/1

6

900

มีเตียง, เครื่องนอน, พัดลม, โต๊ะ, เก้าอี้

2 บ้านสร้อยสีดา

3/1

6

900

มีเตียง, เครื่องนอน, พัดลม, โต๊ะ, เก้าอี้

 

หมายเหตุ

    หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

    งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

    หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ.55 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

    โทรศัพท์ 0-3724-6100

    หรือที่เว็บไวต์ http://www.dnp.go.th  

  

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ

    1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด

    2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

    3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์

    4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย

    5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

การเดินทาง

    การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติปางสีดา สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์

    ..... เส้นทางที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว

 

    ..... เส้นทางที่ 2 : กรุงเทพฯ-รังสิต-องครักษ์-นครนายก-กบินทร์บุรี-สระแก้ว

 

ทางรถโดยสารประจำทาง

    ..... สายกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ จากสถานีขนส่งหมอชิต ถึงตัวเมืองสระแก้ว ระยะทาง 256 กิโลเมตร จากนั้นนั่งรถจากอำเภอเมืองสระแก้ว โดยสารรถประจำทางไปตามถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท ( ร.พ.ช. ) สายสระแก้ว - ้บ้านคลองน้ำเขียว ตามทางหลวงหมายเลข 3462 ระยะทาง 27 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

ทางรถไฟ

    ..... โดยรถไฟ สายตะวันออก กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ เที่ยวแรกออกเวลา 06.00 น. เที่ยวสองเวลา 13.00 น. ถึงสถานีรถไฟสระแก้ว แล้วนั่งรถโดยสารจากอำเภอเมืองสระแก้วถึงที่ทำการอุทยานฯ ดังข้างบน  

  

 แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา

    

 

 

จัดทำโดย
นางสาว พัชรินทร์ วิลาผาย นางสาว วันทนา ธนโชคสุขชัย นางสาว ธนวรรณ ศรีถาวร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss. Patcharin Vilaphai Miss.Wantana Thanachoksukchai Miss.Tanawan Sritavorn. 
All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com