-- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง --

    

-- ตลาดหัวหิน -- 
-- หาดหัวหิน -- 
-- เขาตะเกียบ -- 
-- อุทยานเขาหินเทิน -- 
-- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี -- 
-- อุทยานแห่งชาติหาดวนกร -- 
-- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง -- 
-- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด -- 
-- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   '' สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า
น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารี ''

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

    อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รวมจุดเด่นรอบๆ วนอุทยานน้ำตกห้วยยางผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ น้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง หาดทรายขาวสะอาด สวนป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิด เป็นอุทยานแห่งชาติที่พร้อมด้วยป่าเขา น้ำตก ชายหาด มีเนื้อที่ประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่

   

ประวัติความเป็นมา

    สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 (พบ)/825 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 แจ้งว่าได้รับหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ ปจ 0009/940 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2530 ส่งรายงานการตรวจดูแลป่าสงวนแห่งชาติ ของสำนักงานป่าไม้อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก มีน้ำตกที่สวยงาม 2 แห่ง สมควรจัดตั้งเป็นวนอุทยาน สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี จึงได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ3 ( ทับสะแก ) ออกไปสำรวจข้อมูลรายละเอียดแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ ) และน้ำตกห้วยหินดาษ เหมาะสมจัดตั้งเป็นวนอุทยานเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ และต้นน้ำลำธารอันสวยงามนี้ไว้ ซึ่งผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ( นายธำรงค์ ประกอบบุญ ) ได้มีบันทึกลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 เสนอกรมป่าไม้ เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองรักษาต้นน้ำลำธารนี้ไว้ และกองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/1673 ลงวันที่ 9 ิมิถุนายน พ.ศ. 2530 ให้หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง นายสินธุ์ มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 4 ทำการสำรวจเบื้องต้นบริเวณน้ำตกทั้ง 2 แห่ง ผลการสำรวจตามหนังสือวนนอุทยานน้ำตกห้วยยาง ที่ กษ 0713 (หย)/161 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2530 เห็นควรผนวกป่าและน้ำตกทั้ง 2 แห่ง เข้ากับวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนานต่อไป ต่อมากองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/2613 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ให้วนอุทยานน้ำตกห้วยยาง สำรวจพื้นที่หาดวนกร เพื่อผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย ตามคำแนะนำของผู้ช่วยป่าไม้เขตเพชรบุรี ( นายเกษม รัตนไชย ) ผลการสำรวจ ตามหนังสือวนอุทยานที่ กษ 0713 (หย)/148 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เห็นควรผนวกป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ( หาดวนกร ) เข้ากับพื้นที่ทั้งหมด จัตตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

 

 

    

    จากการไปตรวจราชการในท้องที่สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ของนายยุกติ สาริกะภูติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2531 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้สั่งการให้รวมพื้นที่บริเวณหาดวนกรเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ และในการประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้พิจารณาให้ผนวกพื้นที่ป่าห้วยยางและสวนป่าห้วยยาง ( พื้นที่ติดต่อกับหาดวนกร ) เป็นอุทยานแห่งชาติด้วย

    กองอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการผนวกบริเวณพื้นที่ป่าน้ำตกขาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาษ และวนอุทยานน้ำตกห้วยยางในป่าทับสะแก ท้องที่ตำบลธงไชย อำเภอบางสะพาน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และป่าวังด้วน ป่าห้วยยาง ท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่ ( ทั้งนี้รวมที่เป็นพื้นน้ำด้วย 15.36 ตารางกิโลเมตร ) ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

    ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 70 ของประเทศไทย

   

สถานที่น่าสนใจ

    

น้ำตกห้วยยาง

    น้ำตกห้วยยาง มีทั้งหมด 9 ชั้น น้ำตกชั้นล่างๆ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ธารน้ำไหลมาตามโขดหินสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร บริเวณน้ำตกชันที่ 5 จะมองเห็นสายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 15 เมตร งดงามมากแต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึ้นไป จึงเป็นอันตรายได้ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก บริเวณชั้นที่ 4 ยังมีทางแยกขึ้นสู่ จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพไปได้ไกลถึงชายทะเล

 

น้ำตกเขาล้าน

    น้ำตกเขาล้าน จากทางหลวงหมายเลข 4 จะพบทางเข้าน้ำตกอยู่ตรง อ.ทับสะแก จากทางเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จากนั้นเดินเลียบลำธารต่อไป อีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก ซึ่งระหว่างทางมีธารน้ำตกเล็กๆ ที่สามารถ ลงเล่นน้ำได้ หรือหากเลือกเดินต่อไปจนถึงสันเขาก็จะมองเห็นน้ำตกเขาล้าน ไหลตกลงมาจากผาสูงกว่า 50 เมตร เหนือหน้าผาที่เห็นคือบริเวณน้ำตกชั้นบนสุด สายน้ำไหลจากลานหินกว้างสูงประมาณ 10 เมตร ก่อนจะไหลลงหน้าผา แอ่งน้ำตกชั้นบนสุดสามารถลงเล่นน้ำได้

 

ยอดเขาหลวง

    ยอดเขาหลวง ยอดสูงเทียมเมฆที่ระดับ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากจะเป็นจุดสูงสุดของอุทยานน้ำตกห้วยยางแล้ว ยังเป็นต้นน้ำของน้ำตกห้วยยางด้วย บนยอดเขาปกคลุมด้วยป่าดิบเขา อากาศหนาวเย็น ต้นไม้ส่วนใหญ่มีมอสขึ้นปกคลุมลำต้น พื้นที่บางส่วนเป็นทุ่งหญ้าซึ่งจะมี ดอกกระเจียวบานในช่วงต้นฤดูฝน จากบริเวณทุ่งกระเจียวจะมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนประเทศไทย กับพม่า

 

น้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ )

    น้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ ) มีขนาดลำธารตอนล่างกว้างประมาณ 6 เมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตกรวม 9 ชั้น จะเป็นธารน้ำตกสูงประมาณ 2-5 เมตร สลับกับแนวโขดหิน ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่มีผาน้ำตกมีความสูง 15 เมตร สามารถเดินทางจากถนนเพชรเกษมไปตามเส้นทางหนองหอย - บ้านตะแบกโพรง หรือสายหนองหญ้าปล้อง - บ้านหนองบอน

 

น้ำตกห้วยหินดาษ

    น้ำตกห้วยหินดาษ มีขนาดลำธารตอนล่างกว้างประมาณ 6 เมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตก 10 ชั้น ในแต่ละชั้นอยู่ใกล้ๆ กัน เพราะเป็นน้ำตกที่อยู่ในซอกเขาที่ค่อนข้างสูงชัน สายน้ำตกจึงแรง ชั้นน้ำตกมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร เดินทางตามถนนเพชรเกษมเส้นทางบ้านอ่างทอง - บ้านหนองมะค่า

 

สวนป่าห้วยยาง

    สวนป่าห้วยยาง ตั้งอยู่บริเวณตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก และบริเวณตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

 

สภาพภูมิประเทศ

    ประกอบด้วยเทือกเขาสูงติดต่อกัน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-800 ฟุต เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และหินเป็นหินแกรนิตและหินลูกรัง ส่วนด้านตะวันออกติดชายทะเลอ่าวไทย มีชายหาดทรายสวยงามยาวประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ประกอบด้วยสนประดิพัทธ์และสนทะเลขนานไปกับชายหาดเกือบตลอดพื้นที่  

  

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

    ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน

    ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน

    ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม  

  

พรรณไม้

    บริเวณน้ำตกมีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ ตอนล่างลงมาเป็นป่าดิบแล้ง

    พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียน เสลา ตะแบก ยาง ยูง ยมหอม ยมป่า ขนาน ไม้ไข่เน่า ไม้ไทร

    ไม้พื้นล่าง เป็นไผ่ต่างๆ

    บริเวณสวนป่า จะปลูกไม้สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา งิ้ว มะฮอกกานี สัก ยูคาลิปตัส

 

สัตว์ป่า

    สัตว์ป่าประกอบด้วย

    สัตว์ป่า ได้แก่ เลียงผา เสือดำ ค่าง ชะนี กระรอก หมูป่า เม่น เก้ง

    นก ได้แก่ ไก่ป่า นกเงือก นกกาฮัง นกเขาเปล้า นกขุนทอง ไก่ฟ้า นกปรอท  

 

สถานที่พักแรม

    อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีบ้านพัก ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว ดังนี้

ชื่อบ้านพัก

 ห้องพัก/ห้องน้ำ

จำนวนคน

บาท/คืน/หลัง

1 บ้านกระดังงา

3/2

6

1,200

2 บ้านเนินไทร

3/2

8

1,000

3 บ้านลั่นทม

1/1

4

400

 

หมายเหตุ

    หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

    งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

    หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

    โทรศัพท์ 0-1215-0737

    หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th  

 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ

    1.  ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด

    2.  ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

    3.  ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์

    4.  ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย

    5.  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

การเดินทาง

    การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง สามารถเดินทางได้ดังนี้

 

ทางรถยนต์

    ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยยาง ตั้งอยู่บริเวณตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียว  

  

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

 

 

จัดทำโดย
นางสาว พัชรินทร์ วิลาผาย นางสาว วันทนา ธนโชคสุขชัย นางสาว ธนวรรณ ศรีถาวร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss. Patcharin Vilaphai Miss.Wantana Thanachoksukchai Miss.Tanawan Sritavorn. 
All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com