แบบฝึกหัด

 

Homeผู้จัดทำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆคำศัพท์ที่มีอยู่ทั้งหมดคำแนะนำ

 

 

วิธีใช้คำกิริยาในภาษาอังกฤษ 
การใช้กริยา 3 ช่องในประโยค 
ใช้กริยา 3 ช่องในConjugation 
แบบฝึกหัด 
เฉลยแบบฝึกหัด 

 

 Assignment(s) including Answer key:  

EXERCISES:

1. drink:  He ________ all the milk.

2. go: The boys have _______ home.

3. sit: Benny had _____ on the cake.

4. choose: They had __________ the wrong road.

5. do:   They _______ the best that they could.

6. break:  I thought you had __________ your leg!

7. know: You should have ___________ better.

8. give: I ________ the right answer on the test yesterday.

9. fly: You drove? You could have __________ here in half the time. (hint: "could" is a helping verb. Just be concerned with "have." What goes with "have"?)

10. run: He _________ as fast as he could.

11. throw: Who _________ those papers on the floor?  (hint: Substitute "he" for "who.")

12. burst: As we drove around the corner, the tire ___________.

13. rise: Yesterday, a heavy fog _________ over the water.

14. swim: One of the boys has _______ to shore to get help.

15. blow: You should have ___________ up those balloons for the party!

16. come:  When we ____________ home, we found the dog inside!

17. drive: You must have _________ really fast to be here so soon.

18. draw: I have ____ a smaller version of the picture for my lab report.

19. fall: He had __________ over the skate left in the road.

20. freeze:  The berries had ___________ in the new refrigerator.

21. grow: You have _________ much taller than your brother.

22. ring: He has ___________ that church bell a hundred times!

23. see:  I have __________ that show a dozen times or more.

24. sing: She has never ________ better in her life.

25. speak:  Have you ______________ to Sam?

26. take: I have not ________ that test yet.

27. tear: The coach thought he had ______ a ligament.

28. write: I have __________ my report already.

29. burst: My suitcase suddenly _________ wide open in the middle of the airport!

30. freeze:  The plants will __________ if we do not bring them in.

31. fly:  We'd be getting home now if we had ______________.

32. blow:  The storm had ________________ over.

33. fall:  She could not have _______ more than six feet.

34. break: Were any bones _____________?

35. begin:  We _________ that job last Friday

36. know:  You should have _________ what to do.

37. swim: She had ________ the English Channel when she was younger.

38. ring: The old man has _________ the bell to warn the town of the fire.

39. drive:  How far have you _________ today?

40. drink: During the flood, we ___________ bottled water.

41. run: When I saw her pass the house, I ________ after her.

42. do:  She ______ all her homework tonight.

43. swim:  When I called for help, Helen _________ out to me.

44. come:  He __________ in about an hour ago.

45. choose:  The council could have ________ someone else.

46. sing:  The children _________ in the program.

47. grow:  The group has __________ really large.

48. go:  Alice has _______ to the movies.

49. see:  I'm sure Ray __________ me when I left the room.

50. give:  What _______________ you that idea?

 

จัดทำโดย
นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissTharnthip Laphapairoj. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com