เฉลยแบบฝึกหัด

 

Homeผู้จัดทำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆคำศัพท์ที่มีอยู่ทั้งหมดคำแนะนำ

  

 

วิธีใช้คำกิริยาในภาษาอังกฤษ 
การใช้กริยา 3 ช่องในประโยค 
ใช้กริยา 3 ช่องในConjugation 
แบบฝึกหัด 
เฉลยแบบฝึกหัด 

 

 

 Answer Key:

1. drank            2. gone               3. sat                    4. chosen                 5. did

6. broken         7. known            8. gave                 9. flown                    10. ran

11. threw          12. burst             13. rose                14. swum                 15. blown

16. came         17. driven          18. drawn             19. fallen                  20. frozen

21. grown         22. rung             23. seen               24. sung                   25. spoken

26. taken          27. torn              28. written             29. burst                   30. freeze

31. flown          32. blown           33. fallen              34. broken               35. began

36. known        37. swum           38. rung               39. driven                40. drank

41. ran              42. did               43. swam             44. came                45. chosen

46. sang         47. grown          48. gone               49. saw                     50. gave

 

จัดทำโดย
นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissTharnthip Laphapairoj. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com