วัดป่าโมกวรวิหาร

  

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

วัดโพธิสมภรณ์ 
วัดมัชฌิมาวาส 
วัดบึงพระลานชัย 
วัดสระทอง 
วัดเสาธงทอง 
วัดไลย์ 
วัดเขาสมอคอน 
วัดเขาพระงาม 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
วัดเขาตะเครา 
วัดกุฏิ 
วัดมหาสมณาราม 
วัดเกาะ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
วัดกำแพงแลง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดไทรย์นิโคธาราม 
วัดไชโยวรวิหาร 
วัดขุนอินทประมูล 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดพระธาตุพระลอ 
วัดพระนอน 
วัดหลวง 
วัดพระธาตุแหลมลี่ 
วัดจอมสวรรค์ 
วัดพระธาตุปูแจ 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
วัดชนะสงคราม 
วัดพระเชตุพนฯ 
วัดกัลยาณมิตร 
วัดระฆังโฆสิตาราม 
วัดเบญจมบพิตรฯ 
วัดปทุมคงคา 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดมังกรกมลาวาศ 
วัดมหาพฤฒาราม 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
วัดดุสิตาราม วรวิหาร 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดชนะสงคราม 
วัดราชาธิวาส 
วัดอินทรวิหาร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดทองนพคุณ 
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 
วัดนางนอง วรวิหาร 
วัดนางชีโชติการาม 
วัดราชโอรสาราม 
วัดไทร 

 

 

 

 

                ตั้งอยู่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามพงศาวดารเมืองเหนือกล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะสุโขทัย วัดนี้เป็นวัดสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งสงครามยุทธหัตถี เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา  พระองค์ได้เสด็จมาชุมนุมพล และสักการะพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกข์นี้ พระองค์ได้ประทับพักแรมและทรงสุบินนิมิตรว่า ได้ทรงลุยน้ำไปพบจระเข้ ได้ทรงต่อสู้กับจระเข้ และทรงฆ่าจระเข้ตาย  ต่อมา เมื่อทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาก็ทรงมีชัย ทรงใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชา สิ้นพระชนม์บนคอช้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2271 ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ  กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เซาะตลิ่งทะลายลงมาตามลำดับ จนใกล้ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ชะลอองค์พระออกมาห่างจากตลิ่ง ให้พ้นเขตน้ำเซาะ และได้สร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ ได้แก่ พระอุโบสถและวิหาร  พระพุทธไสยาสน์ วิหารเขียน ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน   ตามพงศาวดารเมืองเหนือได้กล่าวถึงวัดป่าโมกอยู่ตอนหนึ่งว่า พระมหาเถรไลลายได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า 650 พระองค์ กับ ต้นพระศรีมหาโพธิ 2 ต้น มาจากเมืองลังกา และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก 36 พระองค์ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1480  พระมหาพุทธสาคร เชื้อพระวงศ์กษัตริย์ทางเมืองเหนือ ได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระพุทธไสยาสน์องค์นี้  จึงประมวลเรื่องได้ว่า เมื่อ ปี พ.ศ. 1480 พระมหาพุทธสาคร  กษัตริย์ทางภาคเหนือ และพระมหาเถรไลลาย ได้ร่วมกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.