วัดไชโยวรวิหาร

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

วัดโพธิสมภรณ์ 
วัดมัชฌิมาวาส 
วัดบึงพระลานชัย 
วัดสระทอง 
วัดเสาธงทอง 
วัดไลย์ 
วัดเขาสมอคอน 
วัดเขาพระงาม 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
วัดเขาตะเครา 
วัดกุฏิ 
วัดมหาสมณาราม 
วัดเกาะ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
วัดกำแพงแลง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดไทรย์นิโคธาราม 
วัดไชโยวรวิหาร 
วัดขุนอินทประมูล 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดพระธาตุพระลอ 
วัดพระนอน 
วัดหลวง 
วัดพระธาตุแหลมลี่ 
วัดจอมสวรรค์ 
วัดพระธาตุปูแจ 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
วัดชนะสงคราม 
วัดพระเชตุพนฯ 
วัดกัลยาณมิตร 
วัดระฆังโฆสิตาราม 
วัดเบญจมบพิตรฯ 
วัดปทุมคงคา 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดมังกรกมลาวาศ 
วัดมหาพฤฒาราม 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
วัดดุสิตาราม วรวิหาร 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดชนะสงคราม 
วัดราชาธิวาส 
วัดอินทรวิหาร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดทองนพคุณ 
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 
วัดนางนอง วรวิหาร 
วัดนางชีโชติการาม 
วัดราชโอรสาราม 
วัดไทร 

 

 

                   ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทอง เดิมเป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด  ต่อมาสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม  ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ใช้เวลาสร้างนานถึงสามปี เสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงได้ถวายให้เป็นวัดหลวง  ได้รับพระราชทานนามว่า วัดเกษไชโย  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2430 ได้มีการบูรณปฎิสังขรวัด  สร้างอุโบสถและวิหารพระโต  การก่อสร้างครั้งนี้ทำให้พระพุทธรูปที่สร้างไว้เดิมพังลง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ จึงได้ทรงโปรดเกล้า ฯ  ให้สร้างองค์พระขึ้นใหม่ ใช้เวลานานถึง 8 ปี จึงเสร็จ  พระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์  วิหารที่ประดิษฐาน พระพุทธพิมพ์มีขนาดสูงใหญ่มาก และมีรูปทรงที่แปลกตาไปจากที่เคยเห็นโดยทั่วไป  มีศิลปะแบบโกธิคผสมอยู่ด้วย  ตัววิหารเชื่อมติดกับ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก  ด้านหน้าพระวิหารมีมุขลด 2 ชั้น  เมื่อมองด้านหน้าตรงจนเห็นหลังคาประกอบด้วยหน้าบัน 3 ชั้น  ลดหลั่นลงมาอย่างงดงาม หน้าบันแรกเป็นหน้าบันตัวพระวิหาร  หน้าบันกลางเป็นหน้าบันมุขลด และหน้าบันสุดท้ายล่างสุดเป็นหน้าบันพระอุโบสถ  ด้านหลังพระวิหารมีมุขลด 2 ชั้น เช่นเดียวกับด้านหน้า  ตัวมุขทะยอยต่ำลงมาเป็นจังหวะได้สัดส่วนงดงาม  พร้อมทั้งลดขนาดลงมาตามลำดับในแนวเดียวกับมุขลด  หลังแรกที่ลดจากพระวิหาร มีกันสาดยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านข้าง  รองรับด้วยเสานางเรียง  ทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า  เฉพาะด้านหน้าและด้านหลังพระวิหารซ้ายขวา ข้างละ 3 ต้น  ด้านข้างซ้ายขวามีช่องประตูโค้งแหลม ด้านละ 1ประตู ด้านข้างพระวิหารก่อผนังเป็น 2 ระยะ  ผนังด้านจรดหลังคามีช่องหน้าต่างโค้งแหลม ด้านละ 5 ช่อง ผนังช่องที่ 2 จากหลังคากันสาดจนถึงพื้นซึ่งเป็นช่องที่สูงมาก  ด้านล่างเจาะช่องหน้าต่างโค้งแหลมด้านละ 5 ช่อง หลังคาพระวิหารสร้างเป็น 2 ชั้น ซ้อน 4 ชั้นลด  ส่วนหลังคามุขลดทั้งหมดสร้างเป็น 3 ชั้นลด  หลังคากันสาดสร้างเป็น 3 ชั้นซ้อน  หน้าบันมีจำนวน 6 หน้า  ประดับด้วยลายปูนปั้น เป็นรูปพระเกี้ยววางอยู่บนพาน  มีฉัตรอยู่ทั้งสองข้างซ้ายขวา  ด้านล่างเป็นรูปตราราชสีห์  รวมทั้งหมดประกอบด้วยลวดลายพรรณพฤกษา  สำหรับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์  ออกแบบให้ผสมผสานกับศิลปะยุโรป  แต่ภาพโดยรวมแล้วคล้ายศิลปะไทย ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธพิมพ์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิแบบขัดสมาธิราบ  ห่มจีวรริ้วมีขนาดใหญ่โต จนเป็นที่กล่าวขานกันมาแต่โบราณ  มีพุทธลักษณะคลายลงมาจากของเดิม จนคล้ายกับมนุษย์ทั่วไปเช่น มีพระกรรณสั้น  การห่มจีวรที่มีริ้วเป็นไปตามธรรมชาติ ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง  ฝีมือช่างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เขียนเป็นภาพพุทธประวัติมีสภาพสมบูรณ์  บานประตูหน้าต่าง และด้านในพระอุโบสถมีลายเขียนสีรูปเครื่องบูชาแบบจีน  ด้านนอกเป็นลายรดน้ำเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์  เทพพนม  ก้านแย่ง  ลายหน้าบันทั้งของพระอุโบสถ และพระวิหารเป็นลายปูนปั้น ตรงกลางเป็นรูปสิงห์อยู่ในวงกลม  เหนือขึ้นไปเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.