วัดระฆังโฆสิตาราม

 

Homeน้ำตกอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาและดอยต่างๆวัดเกาะหาดและแหลมต่างๆสถานที่แนะนำSpecial  ThanksDirector  By

 

วัดโพธิสมภรณ์ 
วัดมัชฌิมาวาส 
วัดบึงพระลานชัย 
วัดสระทอง 
วัดเสาธงทอง 
วัดไลย์ 
วัดเขาสมอคอน 
วัดเขาพระงาม 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
วัดเขาตะเครา 
วัดกุฏิ 
วัดมหาสมณาราม 
วัดเกาะ 
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
วัดกำแพงแลง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดป่าโมกวรวิหาร 
วัดไทรย์นิโคธาราม 
วัดไชโยวรวิหาร 
วัดขุนอินทประมูล 
วัดพระธาตุช่อแฮ 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดพระธาตุพระลอ 
วัดพระนอน 
วัดหลวง 
วัดพระธาตุแหลมลี่ 
วัดจอมสวรรค์ 
วัดพระธาตุปูแจ 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
วัดชนะสงคราม 
วัดพระเชตุพนฯ 
วัดกัลยาณมิตร 
วัดระฆังโฆสิตาราม 
วัดเบญจมบพิตรฯ 
วัดปทุมคงคา 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วัดมังกรกมลาวาศ 
วัดมหาพฤฒาราม 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
วัดดุสิตาราม วรวิหาร 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดชนะสงคราม 
วัดราชาธิวาส 
วัดอินทรวิหาร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดทองนพคุณ 
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 
วัดนางนอง วรวิหาร 
วัดนางชีโชติการาม 
วัดราชโอรสาราม 
วัดไทร 

 

 

 

                       เป็นวัดอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปฏิสังขรณ์ แล้วยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง และ โปรดฯ ให้มีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนี้ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้พระสงฆ์วัดบางหว้าใหญ่เข้ารับบิณฑบาตในพระราชวัง ผลัดเวรกับพระสงฆ์วัดโพธาราม (วัดพระเชตุพน) ในรัชกาลนี้ได้มีการขุดพบระฆังที่มีเสียงไพเราะกังวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงทรงขอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตรงบริเวณที่ขุดพบระฆังโปรดฯ ให้ขุดเป็นสระน้ำ เพื่อประดิษฐานหอไตร หอไตรนี้เดิมคือพระตำหนักและหอนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เมื่อครั้งรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ปัจจุบันหอไตรหลังนี้ ได้ถูกรื้อย้ายไปปลูกใหม่บริเวณกำแพงแก้ว ตรงด้านหลังพระอุโบสถด้านทิศตะวันตก

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย   นางสาวปิยะพร บุพพัณชาตินานนท์  นางสาวสุธาสินี  เก่งทรัพย์สิน  นางสาวนันทพร  โรจนาประดับ  และนางสาวจีรณา  จันทโชติวรรณ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Piyaporn  Buppunchatnanon  Ms.Suthasinee  Kengsubsin  Ms.Nuntaporn  Rotchanapradub  Ms.Jeerana  Chanthachothiwan. All rights reserved.