History 

วิถีชีวิต

  

HomeAbout Usว่าด้วยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์สากลบทความที่น่าสนใจ

 

ก่อนประวัติศาสตร์ 
สมัยโบราณ 
สมัยกลาง 
สมัยใหม่ 
สมัยปัจจุบัน 
วิถีชีวิต 
ตะวันตก 
สันนิบาตชาติ 
สหประชาชาติ 

 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต : การค้นพบดินแดนใหม่

        มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวตะวันตก  เช่น  การบริโภคอาหาร  ทำให้คนจนมีอาหารพอบริโภค  ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นช่วงศตวรรษที่ 18-19   
ทำให้ ตะวันตกเป็นชาติอุตสาหกรรมแทนเกษตรกรรม  เกิดเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองอุตสาหกรรม  เกษตรกรละทิ้งที่นามาหางานทำในโรงงานอุตสาหกรรม

ศิลปะโรแมนติก
        ปลายศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 20  เป็นศิลปะที่เกิดจากความเบื่อหน่ายในการใช้เหตุผล  ผิดหวังกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์  จึงสะท้อนลักษณะ
หลีกหนีความจริงของสังคม  โดยหันไปชื่นชมความงามตามธรรมชาติ  ให้มีความสำคัญกับอารมณ์  ความรู้สึก  สะท้อนแนวคิดชาตินิยม  เช่น  ลุดวิด ฟาน บีโทเฟน  
เป็นผู้ทำงานฃยรูปแบบจำกัดของดนตรีคลาสสิก

ศิลปะแบบสัจนิยม
        เป็นศิลปะที่แสดงความเจริญที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง  ไม่แสดงอารมณ์  ความรู้สึก  จินตนาการ  เพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวัตถุ  นักปรัชญาคนสำคัญ  ได้แก่  ชาร์ลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน ผู้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ  โดยการเลือกสรรตามธรรมชาติ  ลักษณะเด่นจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลาน
วรรณกรรม    นักประพันธ์แสดงภาพเลวร้ายในสังคม  การเอารัดเอาเปรียบแรงงานสตรีและเด็ก  สภาพโหดร้ายของโรงงานอุสาหกรรม  
                           นักเขียนอังกฤษที่มีชื่อเสียง  คือ  ชาร์ลส์ ดิกเคนส์  โอลิเวอร์ ทวิสต์  เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์  เป็นต้น
ดนตรี    แสดงอารมณ์อิสระและจินตนาการของตนเต็มที่

แนวคิดประชาธิปไตย  ระหว่าง ศตวรรษที่ 17-18
        การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอันเนื่องจาการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  มีผลทำให้เกิดระบบการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจเข้าศูนย์กลางในระบบรัฐชาติ  ภายใต้กษัตริย์
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มิใช่ลัทธิเทวสิทธิ์ดังเดิม
        การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนำไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา  มีผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์  สร้างปัญญาชนกลุ่มใหม่  ที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ  ผ่อนคลายอำนาจ
กษัตริย์ เรียกยุคนี้ว่า  ยุคแห่งภูมิธรรม  (Age of Enlightenment)  
        ปัญญาชนได้เสนอแนวคิด  สัญญาประชาคม  (Soial Contrat)  คือ  ปรัชญาทางการเมืองว่าด้วยข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองในเรื่องการใช้
อำนาจผู้ปกครองทำหน้าที่ปกครองโดยได้รับความยันยิมพร้อมใจและการตกลงกับผู้ใต้ปกครอง

ลัทธิรัฐธรรมนูญ   คือ  ระบบการปกครองที่อำนาจการปกครองอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  อำนาจไม่ได้อยู่กับตัวบุคคล  ปัญญาชนคนสำคัญ  ได้แก่
        1. โทมัส ฮอบส์  ผู้เสนอลัทธิสัญญาประชาคมคนแรก
                -  มนุษย์ควรรวมตัวกันและมอบอำนาจไว้ที่คนๆเดียว คือ พระมหากษัตริย์
                -  พระมหากษัตริย์  คือ  องค์อธิปัตย์  แต่อำนาจของกษัตริย์ต้องได้มาจากประชาชน  ไม่ใช้เทวสิทธิ์

        2. จอห์น ลอค   ผู้เสนอสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน  สิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์
                -  คิดค้านฮอบส์ที่รวมอำนาจไว้ที่คนๆเดียว
                -  มนุษย์รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาล  ซึ่งมีหน้าที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและมีอำนาจจำกัด
                -  เป็นที่มาอำนาจทางการเมือง  ประชาชนจึงทีสิทธิล้มล้างรัฐบาลได้  ส่งอิทธิพลต่อการปกครองของอังกฤษ  การประกาศอิสรภาพของอเมริกา  การปฏิวัติ
                   ฝรั่งเศส

        3.  มองเตสกิเออ   เจ้าของทฤษฎีแห่งการแบ่งแยกอำนาจ
                -  ความคิดมีอิทธิพลต่อการปกครองของอังกฤษและการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของอเมริกา  ค.ศ. 1776  และการปฏิวัติฝร้งเศส ค.ศ.1789
                -  รูปแบบการปกครองต้องสอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมาะกับประชาชนที่ขาดความกระตือรือร้น
                -  หลักของการแบ่งแยกอำนาจที่สำคัญ  คือ  อำนาจนิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ  ซึ่งเป็นอิสระจากกัน  ต้องคอยตรวจสอบ  ส่งผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญของ
                   อเมริกา
                -  เจ้าของหนังสือ  The Sprit of Law

        4. วอลแตร์
                -  สนับสนุนให้เสรีภาพทางศาสนา  ต่อต้านความงมงายไร้เหตุผล
                -  ประทับใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เชื่อว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์นำมาใช้ศึกษาวิชาอื่นๆได้

        5.  รุสโซ   เจ้าของทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นปวงชน
                -  รัฐบาลเกิดจากเจตจำนงเสรีร่วมกันของประชาชน  รัฐบาลจึงมีพันธะที่จะต้องปกครองประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมและเป็นสุข  ถ้ารัฐบาลผิดสัญญา
                   ประชาชนมีสิทธิล้มรัฐบาลได้
                -  ประชาชน คือ องค์อธิปัตย์  ปัจเจกชนบุคคลมีเจตจำนงเสรี (free eill)  ให้สิทธิเสรีแก่ประชาชน
                -  ชนชั้นกลางมีอำนาจและบทบาทมากขึ้น  กษัตริย์เริ่มหันมาปกครองอย่างเป็นธรรม

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย
นางสาว ชนันดา ปานเนตร นางสาว วิภาดา สุทธิโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c) 2006 Ms.Chananda Pannate Ms.Wipada Sutthiroj. All rights reserved.