กุหลาบ

 

 

             สวัสดีค่ะท่านที่เข้าชมเว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาเข้าชมได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุหลาบ  โดยมีทั้งลักษระทางพฤกษศาสตร์  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 มงคลของกุหลาบ  การปลูกและการรักษาดูแล  พันธุ์ที่ใช้ในการปลูก  ตำนานเกี่ยวกับกุหลาบ  แมลงและศัตรูพืชที่ควรรู้จัก  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกุหลาบมากยิ่งขึ้น

           สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  ที่ช่วยให้ความรู้ทางด้านการทำเว็บไซด์แก่พวกเรา  ทำให้ได้ผลงานที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น  และที่จะขาดไม่ได้
 ต้องขอขอบคุณเว็บไซด์ต่อไปนี้ที่ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่พวกเรา


  1. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2533. ข้อมูลการผลิตไม้ตัดดอกที่สำคัญ. งานไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสวน กองส่งเสริมพืชพันธุ์.

  2. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2533. คู่มือการผลิตไม้ตัดดอก. งานไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสวน กองส่งเสริมพืชพันธุ์.

  3. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2530. คู่มือการผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก. งานไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสวน กองส่งเสริมพืชพันธุ์.

  4. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2531. รายงานการสัมมนา เรื่อง การผลิตกุหลาบ เพื่อการส่งออก. งานไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสวน กองส่งเสริมพืชพันธุ์.

  5. คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่. 2534. คู่มือสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่.

  6. ณัฐยา สามพระยา. ม.ม.ป. คุยกันเรื่องกุหลาบ. สาขาไม้ดอกไม้ประดับ กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.

  7. สมเพียร เกษมทรัพย์. 2528. การปลูกไม้ตัดดอก. ฟันนี่พับบลิชชิง กรุงเทพฯ.

  8. สมเพียร เกษมทรัพย์. 2532. เทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจไม้ตัดดอก. กรุงเทพฯ.

  9. สายชล เกตุอุษา. 2531. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้.ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอริศรา ชินพรทวีสุข นางสาวนฤกร มีคำ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c) 2006 MissArisara Chinnaporntaweesuk & MissNarukorn Meecum. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com