คุณสมบัติ # 1

 

 

Home 
คุณสมบัติ # 1 
คุณสมบัติ # 2 
คุณสมบัติ # 3 
คุณสมบัติ # 4 

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว


 

1. ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)

เป็นการวัดความหนักเบาของน้ำมัน ถ้าน้ำมันหนักมากค่าความร้อนของน้ำมันต่อหน่วยน้ำหนักจะลดลง ค่าซีเทนลคลง การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดคราบเขม่าคาร์บอนสะสมได้มาก

2. ค่าซีเทน (Cetane Number) หรือ ดัชนีซีเทน (Cetane Index)

แสดงคุณภาพการจุดติดไฟ (Ignition Quality) นับตั้งแต่น้ำมันเริ่มถูกฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ จนกระทั่งน้ำมันเกิดติดไฟขึ้น ช่วงระยะเวลานี้เรียกว่า ความล่าช้าในการจุดติดไฟ (Ignition Lag) น้ำมันที่มีช่วงระยะเวลานี้สั้นก็จะมีค่าซีเทนสูง จุดติดไฟได้ง่าย เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย ในช่วงอากาศเย็น เครื่องยนต์ร้อนขึ้นได้เร็วโดยไม่เกิดควันขาว เดินเรียบ น้ำมันดีเซลที่ได้จากกระบวนการกลั่นโดยตรง จะมีค่าซีเทนสูงใกล้ 60 แต่ถ้ามีส่วนผสมของน้ำมันจากกระบวนการ Cracking จะมีค่าซีเทนประมาณ 50-55 อย่างไรก็ตาม ค่าซีเทนสูงมากเกินไปก็ไม่เหมาะเพราะเครื่องจะไม่มีกำลัง

การวัดหาค่าซีเทน ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานสูบเดียว ของ CFR เปรียบเทียบคุณภาพในการจุดติดไฟกับเชื้อเพลิงมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทั้งสิ้นเปลืองเวลา จึงใช้วิธีการคำนวณออกมาเป็น ค่าดัชนีซีเทน (Calculated Cetane Index)

 

จัดทำโดย
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

Copyright (c) 2006 Miss Wassana Boonjing, Miss Sanita Asavasrivorakul,
Miss Porkaew Ruktienmongkol  and  Miss Kanruthai Ananrattanasakul.  All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com